Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 4300-17/2015/9 Ob-1654/16, Stran 541
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), Sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 00726-19/2013/7, z dne 25. 7. 2013) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti nova delovna mesta in zaposlovanje.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
– vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje; 
– ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto. Samo v primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
– ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
– niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 51/11, 39/13 in 56/13) ter 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
– niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– katerih dejavnosti niso izločene Sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in uredbe 651/2014/EU;
– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12);
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
2.2. Upravičeni projekti so:
– projekti, ki bodo nova delovna mesta, predstavljena v vlogi ustvarili najkasneje do 31. 12. 2016;
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) ohranjajo ustvarjena nova delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od datuma oddaje vloge oziroma povprečje zadnjega obračunskega obdobja (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015), če je to število večje);
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo;
– projekti, katerih aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge na ta javni razpis.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša 1.150.000,00 EUR. Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa – sklop A (manjši projekti) in sklop B (večji projekti).
Sklop
Višina razpisanih sredstev
Celotni stroški investicije (z DDV)
Sklop A
300.000,00 EUR
najmanj 10.000,00
in največ 50.000 evrov
Sklop B
850.000,00 EUR
najmanj 50.001,00 evrov in največ 500.000,00 evrov
Kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi, da bi sredstva ostala neporabljena, lahko strokovna komisija spremeni razpisano višino sredstev posameznih sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega. Sredstva so predvidena na proračunski postavki PP 989110 – Dodatni ukrepi za problemska območja, evidenčni projekt (EP) 1536-11-0022.
4. Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.
Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis oddana pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Za opredelitev podjetja in njegove velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL).
5. Obdobje upravičenih stroškov: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2016. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 28. 10. 2016).
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.
Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:
– stroški nakupa strojev in opreme;
– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
– stroški gradbenih in obrtniško-inštalacijskih del;
– stroški nakupa zgradb in zemljišč.
Zadnji/prekluzivni rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo v letu 2016 je 28. 10. 2016.
7. Razpisni rok in način prijave: rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 11. april 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –Vloga – JR HRT 2016 št. 4300-17/2015 in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z navedbo sklopa (A ali B) na katerega prijavitelj prijavlja investicijo.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog se bo začelo predvidoma 13. aprila 2016. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljubljani in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj.
9. Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 50 točk)
A. A. Bonitetna ocena (največ 20 točk)
B. B. Zgodovina financiranja (največ 15 točk, točke se seštevajo)
C. C. Lokacija projekta (največ 10 točk, Vir podatkov: SURS, zadnji objavljeni mesečni podatek)
D. D. Število zaposlenih (največ 5 točk).
II. Ocena projekta (skupaj največ 50 točk)
A. Število novo ustvarjenih delovnih mest, izraženo v delovnih urah (za mala in mikro podjetja skupaj največ 30 točk, za srednja in velika podjetja skupaj največ 20 točk)
B. Namen in cilj investicije (največ 10 točk)
C. Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije (največ 10 točk).
Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 50 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.
10. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost