Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 2436.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04 in 22/08) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost Slovenske akreditacije se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) glasi:
84.130
– urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
84.2 
– posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
82.990 
– drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
85.590 
– drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
82.300 
– organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
74.900 
– drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
58.110 
– izdajanje knjig,
58.140
– izdajanje revij in druge periodike,
58.190 
– drugo založništvo,
18.200 
– razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
74.300 
– prevajanje in tolmačenje,
82.190 
– fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
62.030
– upravljanje računalniških naprav in sistemov,
63.110
– obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
62.010 
– računalniško programiranje,
62.090 
– druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti.«.
2. člen 
Tretja alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– akreditiranje okoljskih preveriteljev (EMAS, angl. Eco Management and Audit Scheme),«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– akreditiranje preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov,«.
Dosedanja četrta do deveta alineja postanejo peta do deseta alineja.
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane sveta imenujejo:
– šest članov ustanovitelj, s področja uporabe akreditacije na reguliranem področju, na predlog ministrstva, pristojnega za notranji trg,
– enega člana gospodarske zbornice kot predstavnika gospodarstva oziroma proizvajalcev in izvajalcev storitev,
– tri člane gospodarske zbornice kot predstavnike organov za ugotavljanje skladnosti,
– enega člana strokovna združenja, ki delujejo na področju akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti,
– enega člana organizacije potrošnikov kot predstavnika potrošnikov,
– enega člana nevladne okoljevarstvene organizacije v povezavi z drugim odstavkom 33. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
– dva člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije na neposrednih in tajnih volitvah.«.
Za drugim odstavkom 6. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Subjekte, ki imenujejo člane iz druge do pete alineje prejšnjega odstavka, določi odbor za akreditacijo. Merila za izbor subjektov se določijo v statutu. Direktor pozove izbrane subjekte k imenovanju svojih članov v svet.
Volitve predstavnika delavcev se uredijo v internem aktu Slovenske akreditacije, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejmejo zaposleni na zboru delavcev.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
Za drugim odstavkom 7. člena se dodajo novi tretji do osmi odstavek, ki se glasijo:
»Direktor v šestih mesecih pred iztekom mandata članov sveta pozove subjekte iz 6. člena tega sklepa k imenovanju novih članov sveta. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje 30 dni po poteku mandata starim članom, ko je imenovana več kot polovica članov sveta.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča več kot polovica članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, razen statuta, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
Predlog za odpoklic člana da svet, član sam, predlagatelj člana oziroma ministrstvo, pristojno za notranji trg, v primeru člana predstavnika ustanovitelja. O odpoklicu odločajo tisti, ki so člane imenovali oziroma izvolili.
Član sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– se neopravičeno ne udeleži treh zaporednih sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu.
Za čas do izteka mandata odpoklicanemu članu se imenuje nov član.«.
5. člen 
Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet imenuje prizivno komisijo, ki obravnava prizive v zvezi z odločitvami o akreditaciji in predlaga svetu odločitev o utemeljenosti prizivov. Končno odločitev o prizivih v zvezi z odločitvami o akreditaciji sprejme svet. Članom prizivne komisije pripada plačilo za delo v prizivni komisiji.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen 
Prva alineja 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,«.
V drugi alineji se za vejico doda besedilo:
»od tega vsaj štiri leta izkušenj z deli, sorodnimi z dejavnostjo organov za ugotavljanje skladnosti, ali dve leti izkušenj z delom v akreditacijskem organu,«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– znanje angleškega jezika, najmanj stopnje B2, po lestvici, določeni v Europass jezikovni izkaznici Sveta Evrope«.
Za peto alinejo se dodata nova šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,«.
Dosedanja šesta alineja postane osma alineja.
7. člen 
V drugem odstavku 12. člena se besedi »tehnični vodja« nadomestita z besedama »področni sekretar«.
8. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina in namen sredstev iz državnega proračuna se določita z letno pogodbo, ki jo skleneta ministrstvo, pristojno za notranji trg, in Slovenska akreditacija. Slovenska akreditacija predloži finančni načrt in program dela za naslednje leto ministrstvu, pristojnemu za notranji trg, najpozneje v 60 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna s strani ministrstva, pristojnega za notranji trg.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Notranja pravila za obravnavanje in odločanje o prizivih v zvezi z odločitvami o akreditaciji in akt o sistemizaciji delovnih mest se v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa uskladijo z določbami tega sklepa.
Postopki obravnave in odločanja o prizivih v zvezi z odločitvami o akreditaciji, začeti pred uskladitvijo vseh notranjih pravil za obravnavanje in odločanje o prizivih v zvezi z odločitvami o akreditaciji s tem sklepom, se nadaljujejo in zaključijo po dosedanjih predpisih in aktih.
10. člen 
Subjekti iz spremenjenega drugega odstavka 6. člena sklepa v devetih mesecih imenujejo člane sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor najpozneje 30 dni po tem, ko je imenovana več kot polovica članov sveta iz spremenjenega drugega odstavka 6. člena sklepa. S prvo konstitutivno sejo začne teči štiriletni mandat novih članov sveta, ki bodo imenovani na podlagi tega sklepa.
Dosedanji člani sveta opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom preneha mandat z dnem konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom.
11. člen 
Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 63/02 in 136/04) se mora v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega sklepa uskladiti z določbami tega sklepa.
12. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-4/2016
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2015-2130-0045
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost