Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 38141-1/2016/3 Ob-1643/16, Stran 603
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in 47/15 – ZZSDT) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev petih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pet pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa, če imetnik v treh mesecih od začetka delovanja multipleksa ne bo začel z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je pravico na tem razpisu dobil, v katerem od delujočih multipleksov na območju celotne Republike Slovenije, če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji.
Imetnik je po pričetku izvrševanja pravice, ki je predmet tega javnega razpisa, dolžan to pravico izvrševati ves čas veljavnosti odločbe, s katero mu bo ta pravica dodeljena. Če imetnik pravice, ki je predmet tega razpisa, ne bo v celoti izvrševal, mu lahko agencija po predhodnem opozorilu odločbo razveljavi.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem območju Republike Slovenije.
2.3 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede programskih zahtev: program je namenjen za sprejem brez pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen (nekodiran).
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri merilih Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, Obseg lastne produkcije, Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. s člena Zakona o medijih, Trajanje (obseg) programa in Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem od teh meril je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Skupno maksimalno število točk pri merilih skupaj je sto (100). Ocenjevanje se bo izvedlo tako v primeru, če bo prispelih popolnih ponudb ponudnikov enako številu razpisanih digitalnih pravic ali manj, kakor tudi v primeru, če jih bo več kot je razpisanih digitalnih pravic.
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog izbire petih najboljših ponudnikov, tj. ponudnikov, ki so se uvrstili na mesta od ena do pet. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih, ki so navedene v prejšnjem odstavku.
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 24 točk. (0–24 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 19 točk. (0–19 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 24 točk. (0–24 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, TV-prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 19 točk. (0–19 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 14 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–14 točk)
3.6 Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
3.7 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe
Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 4. 2016 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 14. 4. 2016, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si), tel. 01/583-63-84.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti