Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

686. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci, stran 2372.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US, in 40/12 – ZUJF) in 28. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Nadzorni odbor Občine Črenšovci na seji dne 29. 2. 2016 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Črenšovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela Nadzornega odbora Občine Črenšovci (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen 
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja pošteno, strokovno, vestno in nepristransko, v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Črenšovci in tega poslovnika.
3. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Morebitne omejitve javnosti delovanja opredeljuje ta poslovnik. Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto posameznikov in pravnih oseb.
4. člen 
Sedež nadzornega odbora je Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina).
5. člen 
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član.
II. SESTAVA IN KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA 
6. člen 
(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člane, ki jih imenuje občinski svet za dobo 4 let oziroma do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
(2) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan najkasneje v roku enega (1) meseca od imenovanja NO na občinskem svetu. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov. Do izvolitve predsednika vodi sejo nadzornega odbora župan, v primeru njegove odsotnosti pa najstarejši član nadzornega odbora.
(3) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. Predsednik se izvoli z večino glasov vseh članov nadzornega odbora. Glasovanje za predsednika nadzornega odbora je javno.
7. člen 
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA 
8. člen 
(1) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in premoženjem občine ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev. Za uporabnika proračunskih sredstev se šteje pravna ali fizična oseba, ki dobiva javna sredstva iz proračuna občine.
9. člen 
Za izvajanje z zakonom in statutom občine določenih nalog opravlja nadzorni odbor naslednje naloge nadzorovanja:
– pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračuni, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo),
– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, ponudbe, odredbe, nalogi, računi, dobavnice, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– ugotavljanje pravilnosti in smotrnosti poslovanja,
– priprava poročila o opravljenem nadzoru,
– obravnavanje ugovora strank v postopku,
– obveščanje občinskega sveta in župana, v primeru hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine pa tudi računsko sodišče in pristojno ministrstvo,
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov,
– prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu organu pregona,
– druge naloge v skladu z določili statuta občine in tega poslovnika.
10. člen 
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
11. člen 
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje,
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,
– podpisuje poročila, sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– udeležuje se sej občinskega sveta,
– opravlja druge naloge po sklepu nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora lahko pooblasti člana nadzornega odbora, da se udeleži seje občinskega sveta.
12. člen 
(1) Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.
(2) Predsedniku nadzornega odbora se pošilja vabilo in gradivo za sejo občinskega sveta.
V. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA 
13. člen 
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredelijo konkretne naloge nadzornega odbora za nadzor proračunskih porabnikov.
(2) Nadzorni odbor je pri sprejemanju programa dela samostojen. Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.
(3) Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan, oziroma če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
14. člen 
Nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvede nadzor zaključnega računa proračuna občine.
15. člen 
Z letnim programom nadzora seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
VI. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA 
16. člen 
(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik odbora na lastno pobudo, v skladu s programom dela ali na zahtevo članov nadzornega odbora. Če predsednik odbora v sedmih dneh po podani zahtevi ne skliče seje, jo lahko skličejo člani, ki so pobudo podali.
(2) Vabilo za sejo nadzornega odbora, skupaj z gradivom, mora biti posredovano članom nadzornega odbora najmanj sedem (7) dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
17. člen 
Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora. Članom nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče.
Posamezni sklep je sprejet, če se je zanj opredelila najmanj večina članov nadzornega odbora.
18. člen 
Na sejah nadzornega odbora se vodi evidenca. Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzočih večina članov nadzornega odbora.
19. člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora predlaga dnevni red za sejo, potrdi pa ga nadzorni odbor na začetku seje.
(2) Pri določanju dnevnega reda člani nadzornega odbora lahko predlagajo umik posamezne zadeve z dnevnega reda, razširitev dnevnega reda ali spremembo vrstnega reda obravnavanih zadev.
(3) Po sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena, predsednik nadzornega odbora da na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Potem, ko je dnevni red potrjen, ga med sejo ni več mogoče spreminjati.
20. člen 
O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbor, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
– sklepe in stališča nadzornega odbora,
– druge podatke, za katere se nadzorni odbor odloči, da se vnesejo v zapisnik.
Sprejeti zapisnik podpiše predsednik nadzornega odbora in oseba, ki je pisala zapisnik.
21. člen 
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi. Po poteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset (10) let.
22. člen 
Predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda. Sejo lahko predsednik prekine, če o tem soglaša večina prisotnih članov nadzornega odbora, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v osmih (8) dneh.
23. člen 
Nadzorni odbor lahko odloži obravnavanje posamezne točke, če ugotovi, da je za odločitev o njej treba zahtevati še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov oziroma institucij.
24. člen 
Nadzorni odbor na svoji seji veljavno sklepa z javno večino opredeljenih glasov navzočih članov, kadar ni z zakonom, statutom občine ali s tem poslovnikom določena drugačna večina.
25. člen 
Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa oziroma sklepov. Nadzorni odbor glasuje o vsakem predlaganem sklepu posebej.
26. člen 
(1) Na pobudo nadzornega odbora lahko na sejah sodelujejo tudi strokovnjaki s posameznih področij, ki se lahko vključijo v razpravo in podajo predloge, nimajo pa pravice glasovanja.
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
(3) Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
VII. POSTOPEK NADZORA 
27. člen 
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
28. člen 
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.
29. člen 
Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena. Predstavnik nadzorovane osebe je lahko ves čas nadzora prisoten.
30. člen 
(1) Po opravljenem pregledu pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, osnutek poročila o opravljenem nadzoru in ga posredujejo predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru mora vsebovati sestavine opredeljene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Osnutek poročila o opravljenem nadzoru obravnava nadzorni odbor na seji.
(2) Nadzorni odbor pošlje osnutek poročila nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba ima pravico, da v roku osem (8) dni od prejema osnutka poročila vloži ugovor oziroma odzivno poročilo. V odzivnem poročilu se nadzorovana oseba pisno opredeli o posameznih ugotovitvah iz osnutka poročila, pri katerih se ugotovijo kršitve predpisov, in izrazi svoje pripombe, mnenje in stališča, lahko predloži tudi poročilo o izvedbi ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Kolikor z njimi razpolaga, lahko odzivnemu poročilu priloži tudi listinske dokaze.
(3) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
31. člen 
(1) Nadzorni odbor mora o ugovoru oziroma o navedbah v odzivnem poročilu odločiti v osmih (8) dneh od prejema odzivnega poročila.
(2) Na podlagi osnutka poročila o opravljenem nadzoru in odzivnega poročila nadzorovane osebe oziroma po poteku roka iz drugega odstavka 30. člena tega poslovnika pripravi nadzorni odbor poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi. Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu tega poročila kot tako navedeno.
(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
(4) Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
(5) Poročilo je informacija javnega značaja.
32. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. O tem ali gre za hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti ugotavlja nadzorni odbor v vsakem konkretnem primeru posebej, glede na težo in posledice kršitev.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je nadzorni odbor tudi dolžan obvestiti občinski svet in župana.
(3) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
33. člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na osnovi katerih utemeljuje svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
(3) O izločitvi predsednika v zadevi kot je opisano v drugem odstavku tega člena odloča nadzorni odbor.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Črenšovci in Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci.
35. člen 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 16/01 z dne 8. 3. 2001).
36. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. NO-1/2016
Črenšovci, dne 29. februarja 2016
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Črenšovci 
Aleksandra Ribarič l. r.

AAA Zlata odličnost