Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

685. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu, stran 2371.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta 
Prostorsko urejanje območja zemljišč s parc. št. 1944/3, 1944/4, 1944/5 in 1944/6, vse k.o. Medlog, je opredeljeno z določbami Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje vrtnarije in stanovanjsko območje »Na Špici« v Medlogu (Uradni list SRS, št. 17/92). Ta opredeljuje obravnavano območje kot območje »Mlekarne« in podaja pogoje urejanja za to namembnost.
Območje je po Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) v širšem merilu opredeljeno kot območje večjih zelenih in rekreativnih površin. Znotraj tega območja se nahajajo posamezna stavbna zemljišča. Le-ta so bila v preteklem obdobju s planskimi dokumenti opredeljena kot območje oskrbnih dejavnosti, kar pa je zadnja sprememba plana opustila, opuščena je tudi dejavnost sama.
Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, Raba tal in razporeditve dejavnosti (RC Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 599/01-04) opredeljujejo območje severno od Savinje kot dolgoročno predvideno za opuščanje neprimernih dejavnosti in v delu primerno za vzpostavitev območja stanovanjskih objektov v zelenju.
Glede na veljavno plansko opredelitev se z OPPN določajo pogoji za gradnjo stanovanjskih objektov, ob obveznem upoštevanju smernic in ukrepov predvsem v zvezi s poplavno varnostjo.
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Predmet OPPN za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo ter vzdrževanje objektov in naprav ter zunanjih in zelenih površin ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov. Na obravnavanem območju je predvidena stanovanjska gradnja v zelenju nižje etažnosti, v okviru gabaritov K+P+2 ter za to potrebna infrastruktura.
Posebno pozornost je potrebno nameniti poplavni varnosti načrtovanega območja in vplivom nove pozidave na okolico. Upoštevati je potrebno kvalitetno grajeno in naravno okolje in gradnjo prilagoditi sodobnim smernicam urbanističnega in arhitekturnega načrtovanja.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo, celovitost dokumenta in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – OOPK, Trg Celjskih knezov 9, področje prometa;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Zavod za varstvo narave RS, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
Roki za pripravo 
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
Pripravljavec prostorskega akta je Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo. Pobudnik prostorskega akta je GM Invest d.o.o., Ljubljanska cesta 87, Celje, ki zagotovi projekt za postopek sprejemanja prostorskega akta in druge strokovne podlage ter okoljsko poročilo, če bo to izhajalo iz smernic in odločb nosilcev urejanja prostora. Poleg tega zagotovi tudi geodetske podlage za izdelavo prostorskega načrta.
Po sprejemu prostorskega akta je načrtovalec dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2015
Celje, dne 3. novembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti