Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 403-04-0003/2016 Ob-1580/16, Stran 573
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2013 in 2/2015), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
II. Upravičenci do sofinanciranja:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;
3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).
III. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke, davčno številko ali ID za DDV,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis dejavnosti/programov/projektov/prireditev, njihov kraj, čas, predviden program, cilje, namen, pričakovano udeležbo/doseg/naklado),
– finančni načrt za izvedbo dejavnosti/programov/projektov/prireditev,
– reference in dosedanje sodelovanje z MOV,
– izjavo glede upravičenosti do sofinanciranja,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo, da prijavitelj za isto dejavnost/program/projekt/prireditev ni prejel sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji kuverti.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna občina Velenje – Vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za DPPP«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. novembra 2016), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele pretekli mesec.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
A. Delež lastnih sredstev in drugih virov financiranja (0–20 točk)
1. Nad 60 % (12–20 točk)
2. Od 30 do 60 % (6–11 točk)
3. Manj kot 30 % (0–5 točk).
B. Pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje, prispevek dejavnosti/programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu občine (0–20 točk)
1. Velik (14–20 točk)
2. Srednji (7–13 točk)
3. Manjši (0–6 točk).
C. Jasna opredeljenost ciljev in namena dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednje (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk).
D. Kvaliteta, inovativnost in izvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednja (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk).
E. Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje (0–20 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.
VII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (poglavje Za občane – Javne objave) ali pa jo zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – Vložišče (soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
IX. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, se lahko pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. O izvedbi sofinanciranih dejavnosti/programov/projektov/prireditev morajo prijavitelji občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je v prilogi.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na tel. 03/896-16-03 (Alma Glotić).
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti