Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

696. Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, stran 2404.

  
Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) ter 4., 7. in 8. člena Odloka o urejanju in oddaji zemljišč MOL za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 103/13 in 84/15) župan Mestne občine Ljubljana izdaja
P R A V I L N I K 
o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za potrebe vrtičkarstva ter merila in način oddaje.
2. člen 
(urejanje zemljišč) 
Pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri urejanju območij, so opredeljeni v prostorskih aktih MOL, Odloku o urejanju in oddaji zemljišč MOL za potrebe vrtičkarstva in zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč.
3. člen 
(predmet oddaje) 
MOL za potrebe vrtičkarstva oddaja v zakup:
– posamezne vrtičke,
– neurejeno območje, ki ga zakupnik uredi izključno z lastnimi sredstvi ali z delnim sofinanciranjem MOL.
II. ODDAJA POSAMEZNIH VRTIČKOV 
4. člen 
(načina oddaje) 
Oddajanje posameznih vrtičkov v zakup se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
MOL oddaja posamezne vrtičke v zakup z neposredno pogodbo ali z javnim zbiranjem ponudb.
MOL lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (zaboj, lopa) ali pripadajočim delom skupnega objekta za shranjevanje orodja.
Če MOL odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja in prostorski akt MOL dovoljuje postavitev takega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipski zaboj oziroma tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je v skladu s prostorskim aktom MOL.
5. člen 
(pogoja za zakup vrtička) 
Pogoja, ki ju mora izpolnjevati ponudnik za zakup vrtička, sta:
– da ima stalno prebivališče na območju MOL,
– da na območju MOL ni lastnik zemljišča primernega za pridelavo vrtnin.
6. člen 
(pristojni organ) 
Za oddajo posameznih vrtičkov je pristojen organ mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, ki je upravljavec območja in v ta namen pripravlja dokumentacijo za oddajo v zakup in skrbi za izvajanje zakupnih pogodb.
Dela za potrebe razdeljevanja obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja se lahko oddajo zunanjemu izvajalcu (upravniku).
7. člen 
(oddaja z neposredno pogodbo) 
Z neposredno pogodbo se odda vrtiček znotraj območja, za katerega preneha zakupno razmerje ali kadar MOL oddaja manj kot 20 vrtičkov na istem območju sočasno, in sicer po vrstnem redu ponudnikov za zakup vrtička, ki izpolnjujejo pogoja iz 5. člena tega pravilnika.
Organ mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, vodi seznam interesentov za zakup vrtička. Vloge se vpisujejo v evidenco prejete pošte in na podlagi tega v seznam, iz katerega je razvidno, kdaj in za katero območje je bila vloga prejeta.
8. člen 
(oddaja z javnim zbiranjem ponudb) 
Z javnim zbiranjem ponudb se odda posamezni vrtiček, ko MOL oddaja na novo urejeno območje ali več kot 20 vrtičkov na istem območju sočasno.
Postopek oddaje vrtičkov na podlagi javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za oddajo vrtičkov, sestavljena iz treh članov, ki jo imenuje župan.
Komisija za oddajo vrtičkov po tem pravilniku:
– določa vsebino objave in dokumentacije javnega zbiranja ponudb,
– izvede postopek javnega zbiranja ponudb.
Strokovne naloge za Komisijo za oddajanje vrtičkov opravlja organ mestne uprave, pristojen za varstvo okolja.
Uspelim ponudnikom organ iz prejšnjega odstavka posreduje pogodbo o zakupu vrtička v podpis, ostale ponudnike pa obvesti, da niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb.
9. člen 
(vsebina objave) 
Objava javnega zbiranja ponudb za oddajo vrtičkov v zakup poleg drugih predpisanih vsebin vsebuje:
1. lokacijo in velikost vrtička ter višino zakupnine,
2. čas, za katerega se vrtiček oddaja v zakup,
3. rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave,
4. pogoje in merila za izbor ponudnikov,
5. zahtevo za predložitev:
– dokazila o stalnem prebivališču,
– dokazila, da na območju MOL ni lastnik zemljišča,
6. določilo, da se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe, če v 15 dneh od prejema pogodbe o zakupu vrtička v podpis ne predloži podpisane pogodbe organu mestne uprave, pristojnemu za varstvo okolja,
7. navedbo, kje je mogoče dobiti vzorec pogodbe o zakupu vrtička,
8. kraj in čas, ko si je vrtiček mogoče ogledati,
9. navedbo, da se postopek lahko ustavi do sklenitve pravnega posla,
10. navedbo, kam je potrebno posredovati ponudbo.
Komisija za oddajo vrtičkov lahko določi, da objava javnega zbiranja ponudb poleg navedenih vsebuje še druge zahtevane pogoje in dokazila (dokumente, izjave, zavarovanja itd.).
Ponudbe ponudnikov morajo biti poslane priporočeno po pošti ali prinesene osebno na naslov, ki je naveden v razpisu z oznako »javno zbiranje ponudb – vrtički« ali po elektronski pošti na e-naslov, naveden v objavi javnega zbiranja ponudb.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija pri odločanju ne upošteva. Vloga je nepopolna, če ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev in dokazil, ki so določeni v objavi javnega zbiranja ponudb.
Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani MOL, obvestilo o javnem zbiranju ponudb pa vsaj v enem dnevnem časopisu in na spletni strani MOL.
10. člen 
(merila za zakup vrtička) 
Merila za oddajo vrtičkov v zakup so:
– stalno prebivališče v MOL:
do 5 let 
20 točk
nad 5 do 10 let 
40 točk
nad 10 do 15 let 
60 točk
nad 15 do 20 let 
90 točk
nad 20 let 
110 točk
– oddaljenost od vrtička:
nad 2 km
60 točk
od 1 do 2 km 
80 točk
do 1 km 
100 točk
11. člen 
(zakupnina) 
Zakupniki za zakup vrtička plačujejo letno zakupnino za tekoče leto, ki se določi v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem občine. Letna zakupnina se plačuje enkrat letno.
Poleg zakupnine so zakupniki dolžni plačevati tudi sorazmeren del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja glede na velikost in opremljenost vrtičkov ter stroške razdeljevanja stroškov.
12. člen 
(podzakup) 
Zakupnik vrtička ne sme oddati vrtička v podzakup.
13. člen 
(prenehanje pogodbe o zakupu vrtička) 
Pogodba o zakupu vrtička lahko vsak čas sporazumno preneha.
MOL lahko odpove pogodbo o zakupu vrtička in zahteva odstranitev rastlin ter objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil zakupnik, oziroma izpraznitev objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil MOL, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa vrtička:
– če zakupnik kljub opominu organa mestne uprave, pristojnega za varstvo okolja, uporablja vrtiček oziroma objekt za shranjevanje orodja v nasprotju s pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju s pogodbo,
– če zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju s pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom stroškov, ki jih je dolžan plačevati, in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina,
– če zakupnik posameznega vrtička odda vrtiček v podzakup ali drugačno uporabo,
– če zakupnik več ne izpolnjuje katerega od pogojev iz 5. člena tega pravilnika,
– če zakupnik uporablja vrtiček preko svojih meja, posega v posest drugih vrtičkov, povzroča emisije na drugih parcelah, vznemirja ali kako drugače moti uporabnike drugih površin, ki niso predmet oddaje
– če kako drugače ravna v nasprotju s pogodbo,
– če MOL potrebuje zemljišče, na katerem je vrtiček, za druge namene v skladu s prostorskimi akti MOL.
III. ODDAJA NEUREJENEGA OBMOČJA ZA VRTIČKE 
14. člen 
(oddaja območja) 
Oddajanje neurejenih območij za vrtičke v zakup se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Ko je predmet oddaje kmetijsko zemljišče, mora organ mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, predhodno upoštevati določila zakonodaje s področja kmetijskih zemljišč.
MOL oddaja neurejeno območje za vrtičke z javnim zbiranjem ponudb.
Zakupnik je dolžan v pogodbenem roku urediti območje skladno z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pogodbe o zakupu območja za vrtičke.
Postopek oddaje neurejenih območij za vrtičke vodi Komisija za oddajo območij, sestavljena iz treh članov, ki jo imenuje župan.
Komisija za oddajo območij po tem pravilniku:
– določa vsebino objave in dokumentacije javnega zbiranja ponudb,
– izvede postopek javnega zbiranja ponudb.
Strokovne naloge za Komisijo za oddajanje območij opravlja organ mestne uprave, pristojen za varstvo okolja.
Uspelim ponudnikom organ iz prejšnjega odstavka posreduje pogodbo o zakupu območja za vrtičke v podpis, ostale ponudnike pa obvesti, da niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb.
15. člen 
(vsebina objave) 
Objava javnega zbiranja ponudb za oddajo območja za vrtičke v zakup poleg drugih predpisanih vsebin vsebuje:
1. lokacijo in velikost območja za vrtičke,
2. čas, za katerega se območje oddaja v zakup,
3. višino morebitnih sredstev, ki jih bo vložila MOL,
4. rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave,
5. pogoje in merila za izbor ponudnikov,
6. zahtevo za predložitev:
– dokazila, da je ponudnik registriran za ustrezno dejavnost poslovanja z nepremičninami,
– načrta ureditve območja,
– načrta aktivnosti za ureditev območja,
– programa oziroma vsebine, ki se bodo izvajale na območju,
– dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih,
– potrdila o poravnanih vseh obveznostih do MOL,
7. določilo, da se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe, če v 15 dneh od prejema pogodbe o najemu območja v podpis, ne predloži podpisane pogodbe organu mestne uprave, pristojnemu za varstvo okolja,
8. navedbo, kje je mogoče dobiti vzorec pogodbe o zakupu območja,
9. kraj in čas, ko si je območje mogoče ogledati,
10. navedbo, da se postopek lahko ustavi do sklenitve pravnega posla,
11. navedbo, kam je potrebno posredovati ponudbo.
Komisija za oddajo območja lahko določi, da objava javnega zbiranja ponudb poleg navedenih vsebuje še druge zahtevane pogoje in dokazila (dokumente, izjave, zavarovanja itd.).
Ponudbe ponudnikov morajo biti poslane priporočeno po pošti ali prinesene osebno na naslov, ki je naveden v razpisu z oznako »javno zbiranje ponudb – območje vrtičkov« ali po elektronski pošti na e-naslov, naveden v objavi javnega zbiranja ponudb.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija pri odločanju ne upošteva. Vloga je nepopolna, če ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev in dokazil, ki so določeni v objavi javnega zbiranja ponudb.
Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani MOL, najava razpisa pa tudi vsaj v enem javnem glasilu.
16. člen 
(pogoja za oddajo območja) 
Pogoja, ki ju mora izpolnjevati ponudnik za zakup območja za vrtičke, sta:
– da je registriran za ustrezno dejavnost poslovanja z nepremičninami,
– da vsaj 25 odstotkov skupnega števila vrtičkov na območju nameni za podzakupnike, ki jih izbere MOL in po zakupnini, ki jo v razpisu določi MOL.
17. člen 
(merila za oddajo območja) 
Merila za oddajo območja za vrtičke v zakup so:
Višina ponujene zakupnine 
30 %
Ureditveni načrt območja 
40 %
Program, ki se bo morebiti izvajal na območju
30 %
18. člen 
(oddaja vrtičkov v podzakup) 
Zakupnik območja odda vrtičke v podzakup zainteresiranim občanom, ki morajo izpolnjevati pogoja iz 5. člena tega pravilnika.
Vrtičke iz druge alineje 16. člena tega pravilnika zakupnik območja odda v podzakup na podlagi seznama, ki ga po predhodno opravljenem javnem zbiranju ponudb, pripravi oddelek mestne uprave, pristojen za varstvo okolja.
Javno zbiranje ponudb iz prejšnjega odstavka izvede oddelek mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, ob upoštevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika in naslednjih meril:
– stalno prebivališče v MOL:
do 5 let
20 točk
nad 5 do 10 let
40 točk
nad 10 do 15 let
60 točk
nad 15 do 20 let
80 točk
nad 20 let
100 točk
– oddaljenost od vrtička:
nad 2 km
60 točk
od 1 do 2 km
80 točk
do 1 km
100 točk
– starost:
nad 18 do 40 let
40 točk
nad 40 do 60 let
80 točk
nad 60 let
100 točk
19. člen 
(zakupnina za območje) 
Zakupnik območja plačuje zakupnino, določeno v pogodbi o zakupu območja za vrtičke, mesečno za tekoči mesec.
Zakupnik območja odda posamezne vrtičke v podzakup skladno z določili pogodbe in pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik.
Obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja zakupnik območja plačuje neposredno izvajalcem in jih obračuna podzakupnikom skladno s podzakupno pogodbo.
20. člen 
(povračilo vloženih sredstev zakupnika) 
Zakupnik območja, ki uredi območje z lastnimi sredstvi brez možnosti povračila vlaganj, ima po končanem zakupnem razmerju pravico z območja odstraniti premično opremo, ki jo je financiral izključno z lastnimi sredstvi. V premično opremo niso vštete lope, zabojniki in ograja.
Zakupnik območja, ki uredi območje s sofinanciranjem MOL, po končanem zakupnem razmerju nima pravice ničesar odstraniti z območja.
21. člen 
(prenehanje pogodbe o zakupu območja) 
Pogodba o zakupu območja lahko vsak čas sporazumno preneha.
MOL lahko odpove pogodbo o zakupu območja ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa območja:
– če zakupnik kljub opominu organa mestne uprave, pristojnega za varstvo okolja, uporablja zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik ne uredi območja do roka, ki je določen s pogodbo,
– če se na zakupljenem območju uporabljajo sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina organa mestne uprave, pristojnega za varstvo okolja,
– če MOL potrebuje zemljišče, ki je predmet pogodbe o zakupu območja, za druge namene v skladu s prostorskimi akti MOL.
V primerih iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka lahko MOL ob vsakem času odpove pogodbo o zakupu območja.
V primeru iz pete alineje prvega odstavka tega člena se pogodba o zakupu območja razveže z odpovednim rokom najmanj treh mesecev.
V primeru prenehanja zakupne pogodbe iz prve, tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena MOL vstopa v podzakupna razmerja in sklene neposredne zakupne pogodbe s posameznimi podzakupniki.
Pogodbe iz prejšnjega odstavka pripravi oddelek mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, ki postane upravljavec tega območja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(ureditev razmerja z obstoječimi uporabniki) 
Oddelek mestne uprave, pristojen za varstvo okolja, mora v roku petih let od uveljavitve tega pravilnika skleniti pogodbe o zakupu vrtička z obstoječimi uporabniki vrtičkov na območjih, ki so po prostorskih aktih opredeljena za vrtičkarstvo in jih MOL v naslednjih petih letih ne načrtuje prenoviti.
Če ima uporabnik v uporabi več vrtičkov, pogodbo o zakupu vrtička sklene za en vrtiček. Preostale vrtičke pa se odda skladno s 7. členom tega pravilnika.
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 8/14).
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2016-1
Ljubljana, dne 1. marca 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti