Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 330-2/2015-20 Ob-1614/16, Stran 581
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in na podlagi 24. člena Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 70/15, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (skupinske izjeme) v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega razpisa.
3. Namen razpisa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče in kmetijske površine na območju občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja na območju občine.
Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez vključenega DDV). Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi (so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
Program oziroma investicijo, sofinancirano po tem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega razpisa).
4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme)
Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.
Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v točki 15 tega razpisa.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
5. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za ukrepe iz točke 15 javnega razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.
Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je navedena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe po razpisu za področje kmetijstva v letu 2016 (vključno z ukrepi de minimis, ki bodo objavljeni kasneje).
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
7. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko leto 2016. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo realizirana v času od izdaje odločbe do vključno 5. 7. 2016.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 31. 3. 2016 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 36/I.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo dne 31. 3. 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
15. Ukrepi
Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
15.1. Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev), stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, stroški nakupa opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter nakupa opreme za rastlinjake, stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.), stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski stroji niso upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno. Kolikor dovoljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma projekte iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis del oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informacijo, predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči, predložitev ponudb oziroma predračuna za načrtovano naložbo, mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, terminski plan izvedbe naložbe z datumom zaključka, vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Rabljena strojna oprema je upravičen strošek, če je kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo iz katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predračuni, predložitev ponudb oziroma predračuna stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, terminski plan izvedbe ureditve z datumom zaključka.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci: Upravičenci do pomoči so poleg upravičencev iz 4. točke razpisa tudi posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost, ipd.).
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica
– Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze: navedena društva morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali investicija, ki jo prijavljajo na razpis, se mora izvesti na območju Mestne občine Nova Gorica.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:
– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot njiva,
– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd …),
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot travinje
– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15 tega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75,
– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano proizvodnjo.
Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot na primer: neustrezna je investicija v etiketirko prijavitelja, ki je registriran za predelavo gozdnih lesnih sortimentov).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti