Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 61/2016 Ob-1600/16, Stran 592
Svet Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in v skladu svojim sklepom št. 59/2016, sprejetim na 3. seji sveta dne 29. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
Za ravnatelja/ico javnega vrtca je lahko imenovan/a, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja/ico ali svetovalnega/o delavca/ko, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, oziroma ga bo pridobil najpozneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5-ih let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice« v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Jožefe Maslo, Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost