Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 1220-0005/2016-202 Ob-1622/16, Stran 586
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni kadrovski in materialni pogoji – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk,
nad 5 let – 10 točk.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne na Koroškem:
A: Programi za vse generacije
a) Ciljne skupine uporabnikov centra:
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja – 20 točk,
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja – 10 točk.
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra:
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri – 5 točk,
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur – 10 točk,
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur – 20 točk.
c) Metode dela:
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela – 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – prostovoljcev – 10 točk
– Timsko delo – 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti – 10 točk.
d) Dejavnosti v centru:
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela, ….) – 10 točk
– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre ….) – 5 točk
– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje ….) – 5 točk
– INFO točka za vse generacije – 20 točk.
e) Prostovoljstvo:
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev – 5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev – 10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev – 20 točk.
B: Posebni programi za ranljive skupine
a) Število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin:
– v posebne programe so vključeni od 1 do 5 uporabnikov – 5 točk,
– v posebne programe so vključeni od 5 do 15 uporabnikov – 10 točk,
– v posebne programe je vključenih več kot 15 uporabnikov – 20 točk.
b) Metode dela:
– posebni programi bodo zajemali skupinsko delo – 10 točk
– Posebni programi bodo zajemali individualno delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, pomoči pri reševanju svojih materialnih in socialnih stisk – 20 točk
– Posebni programi bodo vključevali timsko delo s sodelovanjem strokovnjakov iz področja psihosocialnega dela – 30 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti – 10 točk
c) Sodelovanje in mreženje z lokalnimi organizacijami in institucijami:
– Center pri izvajanju posebnih programov ne sodeluje z lokalnimi organizacijami in institucijami – 0 točk
– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje z eno organizacijo ali institucijo – 5 točk
– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje z več organizacijami ali institucijami – 10 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti:
A Programi: 10.000 €
B Programi: 5.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja 2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2016.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 11. 4. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo sredo, 13. 4. 2016, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www. ravne.si od vključno petka, 11. 3. 2016.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost