Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 013-1/2016 Ob-1604/16, Stran 593
Svet Centra za socialno delo Logatec razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/1993, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 57/12) in Statuta Centra za socialno delo Logatec ter sklepa 3. redne seje Sveta Centra za socialno delo Logatec z dne 25. 2. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Logatec
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Nastop mandata je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda) naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Logatec 

AAA Zlata odličnost