Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1581/16, Stran 573
Mestna občina Velenje objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/14 in 18/15), Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14), Odloka o proračunu MOV za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/15) in sklepa župana, št. 403-04-0006/2016-590 z dne 15. 2. 2016
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) za leto 2016:
Sklop A in Sklop A1:
– programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih problemov;
– programi in/ali projekti za preprečevanje nasilja, za pomoč žrtvam nasilja in za delo s povzročitelji nasilja;
– programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi in/ali projekti za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju;
– programi in/ali projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti;
– programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
– programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja;
– programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
Sklop B:
– programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV.
Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali projekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOV.
Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in njihovi sestavni deli, ki izpolnjujejo pogoje iz točke II, sklop B.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje programov in/ali projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
Sklop A in Sklop A1:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da predlagan program in/ali projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu;
– da aktivno delujejo najmanj eno leto (na dan oddaje predloga);
– da imajo sedež v MOV (Sklop A, sredstva v vrednosti 9.000 €) oziroma;
– da izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v MOV (Sklop A1, sredstva v vrednosti 5.000 €) – pogoj: seznam članov s stalnim bivališčem v MOV;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva);
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave;
– da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
– da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija programa in/ali projekta nanašata izključno na enoto;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2016 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2016. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju za iste programe in/ali projekte iz proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega programa in/ali projekta.
Sklop B:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in so registrirane v MOV najmanj tri leta (na dan oddaje predloga);
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
– program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu MOV;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
– imajo izdelano realno financiranje programa in/ali projekta;
– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne;
– da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku;
– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15);
– na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj tri leta.
Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in reference že izvedenih programov in/ali projektov. Navedeno predlagatelj izkazuje z vsaj enim programom in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2015.
Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2016 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2016. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju za iste programe in/ali projekte iz proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega programa in/ali projekta.
3. Razpisni rok: javni razpis se prične 11. marca 2016 in se zaključi 11. aprila 2016.
4. Merila za izbor predlogov: predlogi programov in/ali projektov (v nadaljevanju: predlogi) predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
5. Vrednost sredstev
Za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR, in sicer za programe in/ali projekte:
Sklop A 9.000 EUR
Sklop A1 5.000 EUR
Sklop B 6.000 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega predloga, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene predloga glede na postavljene kriterije.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena do 31. decembra 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOV na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
7. Vsebina predloga
Predlog na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu predloga za leto 2016, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani k dopolnitvi predlogov.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
8. Rok za oddajo predlogov in način oddaje: predlagatelji lahko svoje predloge oddajo najkasneje do 11. aprila 2016 do 24. ure, in sicer po pošti ali neposredno v Sprejemni pisarni MOV, v delovnem času (ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure).
9. Datum odpiranja predlogov: javno odpiranje predlogov bo 13. aprila 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi št. 405 (IV. nadstropje).
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih predlogih s sklepom odločil direktor občinske uprave MOV, o pritožbi zoper ta sklep pa bo odločil župan MOV.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji zahtevajo na Uradu za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, v sobi št. 409, pri Ines Gričar Ločnikar, in sicer vsak delovni dan (ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure), ali pa jo prejmejo po elektronski pošti, zahtevek se mora poslati na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si. Lahko jo pridobijo tudi na spletni strani MOV na naslovu: http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi) od 11. marca 2016 do izteka razpisnega roka, to je do 11. aprila 2016.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije smejo predlagatelji zahtevati od 11. marca 2016 dalje ustno ali v pisni obliki, do pet dni pred potekom roka za predložitev predlogov. Dodatna vprašanja predlagatelji naslovijo na Urad za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si ali pokličejo na tel. 03/896-17-41 (Ines Gričar Ločnikar). Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi).
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti