Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

708. Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F)
709. Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
710. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A)
711. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C)
712. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B)
713. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C)
714. Zakon o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B)
715. Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C)
716. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

717. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu

Pozivi

718. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno mesto člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

719. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Targu Muresu, v Romuniji
720. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lundu, v Kraljevini Švedski
721. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Lundu, v Kraljevini Švedski
722. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Helsingborgu

Drugi akti

723. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

MINISTRSTVA

724. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
725. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije
726. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
727. Odredba o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija

USTAVNO SODIŠČE

728. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 6.a člena in o razveljavitvi drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter o razveljavitvi  4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
729. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo
730. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

BANKA SLOVENIJE

731. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
732. Sklep o spremembi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
733. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

734. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

735. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice

OBČINE

Beltinci

736. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015

Cerkno

737. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2014
738. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2015

Dobrova-Polhov Gradec

739. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017
740. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec

Hrpelje-Kozina

741. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015

Ilirska Bistrica

742. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015
743. Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica

Križevci

744. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2015
745. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015

Kuzma

746. Spremembe Statuta Občine Kuzma
747. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma

Lendava

748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava

Ljubljana

749. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del

Moravske Toplice

765. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015
766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci

Nova Gorica

750. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
752. Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
753. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev

Pivka

767. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2015

Sežana

754. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
755. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
756. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
757. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

758. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba

Šentjur

768. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2015
769. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2016

Škofja Loka

759. Sklep o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka
760. Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka

Tišina

761. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016
762. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

Tržič

763. Odlok o priznanjih Občine Tržič

Žalec

764. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti