Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

759. Sklep o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka, stran 2154.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev, ki jih izvajalec gospodarske javne službe zaračunava uporabnikom storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ne šteje za javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, skladno s predpisi, na območju Občine Škofja Loka.
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu imajo pomen, kot ga določajo zakoni, podzakonski akti in občinski odloki, s katerimi se urejajo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in podzakonski predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev.
2. člen
Cena za odvajanje odpadne vode industrijskih uporabnikov, ki je sestavljena iz cene storitve odvajanja in omrežnine, je enaka ceni storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v delu, ki se nanaša na odvajanje odpadne vode.
3. člen
Cena za čiščenje odpadne vode industrijskih uporabnikov za obdobje od uveljavitve tega sklepa (1. cena) je sestavljena iz:
1. omrežnine, ki je enaka omrežnini za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v delu, ki se nanaša na čiščenje odpadne vode in
2. cene storitve čiščenja odpadne vode industrijskih uporabnikov, ki znaša 0,4989 EUR/m3 povečane za faktor obremenitve.
Cena za čiščenje odpadne vode industrijskih uporabnikov za obdobje po pridobitvi uporabnega dovoljenja za Čistilno napravo Reteče (2. cena) je sestavljena iz:
1. omrežnine, ki je enaka omrežnini za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v delu, ki se nanaša na čiščenje odpadne vode;
2. cene storitve čiščenja odpadne vode industrijskih uporabnikov, ki znaša 0,4989 EUR/m3 povečane za faktor obremenitve.
4. člen
Cena za čiščenje odpadne vode industrijskih uporabnikov se izračuna po določbah 76. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradni list RS, št. 13/09 s spremembami in dopolnitvami).
Cena s faktorjem obremenitve (CF) se izračuna po formuli:
CF = F x C
kjer je:
CF = cena s faktorjem obremenitve
F = skupni faktor obremenjevanja, ki je vsota faktorjev komunalnega in dodatnega onesnaževanja vode in hidravličnega obremenjevanja naprave
C = cena čiščenja odpadne vode industrijskih uporabnikov s sestavo: usedljive snovi 10 ml/l, KPK(d) 900 mg O(2)/l, celotni dušik 50 mg N/l in celotni fosfor 10 mg P/l.
Skupni faktor obremenjevanja (F) se izračuna po formuli:
F = F(o) + F(p) + F(h)
kjer je:
F(o) = faktor osnovne obremenitve vključuje: KPK, usedljive snovi, celotni dušik in celotni fosfor;
F(p) = faktor presežene obremenitve se obračuna v primeru preseganja mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo
F(h) = faktor hidravlične obremenitve se obračuna po posebni tabeli.
Osnovna obremenitev odpadne vode se določi z vsebnostjo usedljivih snovi (10 ml/l), kemijskega onesnaženja (900 mg O(2)/l, izmerjeno po dikromatni metodi), dušika (50 mg N/l) in fosforja (10 mg P/l). V primeru, da so te vrednosti prekoračene, se obračuna faktor obremenitve industrijske odpadne vode po formuli:
F(o) = 0,1 x (A / 10) + 0,15 x (N(tot) / 50) + 0,15 x (P(tot) / 10) + 0,6 x (KPK(d) / 900)
kjer je:
F(o) = faktor osnovne obremenitve
A = množina usedljivih snovi
N(tot) = celotni dušik
P(tot) = celotni fosfor
KPK(d) = kemijska poraba kisika, določena s pomočjo dikromatne metode.
V primeru, da je katerikoli kvocient ((A / 10), (N(tot) / 50), (P(tot) / 10), (KPK(d) / 900)) manjši od 1, se vrednost tega kvocienta zaokroži na vrednost 1,00.
Če odpadna voda vsebuje tudi škodljive snovi, katerih vsebnost je omejena s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in določenih virov onesnaževanja, se k faktorju osnovne obremenitve prišteje tudi faktor presežene obremenitve. Osnova za izračun faktorja presežene obremenitve je koncentracija tistega parametra, ki presega dovoljeno vrednost po predpisu ali upravnem dovoljenju. Izračun se opravi po formuli:
F(p) = (V / C(mdk)) – 1
kjer je:
F(p) = faktor presežene obremenitve
V = vsebnost odpadne snovi v preiskovanem vzorcu vode industrijskega uporabnika
C(mdk) = maksimalna dopustna vsebnost odpadne snovi v vodi.
Če odpadna voda vsebuje hkrati več odpadnih snovi, ki presegajo dovoljene vrednosti, se faktorji za te snovi medsebojno seštevajo.
Za parametre se uporabijo vrednosti določene v predpisu (uredbi), ki določa emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo oziroma po posebnem predpisu oziroma dovoljenju glede na posamezen vir onesnaženja.
Faktor hidravlične obremenitve (F(h)) se določi glede na volumski pretok industrijske odpadne vode na merilnem mestu v obdobju predhodnega koledarskega leta. Uporabi se tabela:
+------------+-----------------------------------+
|   Fh   |    Volumen v m3 na leto    |
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,00  |       |  do  |   4.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,10  |     4.001|  do  |   10.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,15  |    10.001|  do  |   20.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,18  |    20.001|  do  |   50.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,20  |    50.001|  do  |  200.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
|  0,22  |       | nad  |  200.000|
+------------+--------------+--------+-----------+
5. člen
V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah posebnih storitev (Uradni list RS, št. 55/10) v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje odpadne vode.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene iz 2. člena in prvega odstavka 3. člena (1. cena) se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Cena iz drugega odstavka 3. člena (2. cena) se začne uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja za Čistilno napravo Reteče.
Št. 354-35/2014
Škofja Loka, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.