Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

731. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 2082.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 13. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 96/13) ter drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11, 17/12, 71/12, 38/13, 74/13, 80/13 in 13/15; v nadaljevanju sklep) se 14.b člen spremeni tako, da se glasi:
14.b člen
(Poročanje o prestrukturiranju podjetij)
(1) Banka ali Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (v nadaljevanju DUTB) mora Banko Slovenije obvestiti o prestrukturiranju podjetja, in sicer najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi sporazuma o prestrukturiranju ali po pravnomočnosti sklepa o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju oziroma potrditvi prisilne ali poenostavljene prisilne poravnave z obrazcem POR-195/5, ki je sestavni del tega sklepa. Hkrati z omenjenim obrazcem mora predložiti tudi informacije in dokumentacijo iz tretjega in četrtega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji, vključno s sporazumom o prestrukturiranju.
(2) O prestrukturiranju je potrebno poročati, kadar so v prestrukturiranje udeležena podjetja, ki so na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13, v nadaljevanju ZGD-1) razvrščena med velike ali srednje družbe. Poročati je potrebno tudi za podjetja, ki so po ZGD-1 razvrščena kot majhne družbe, če skupna izpostavljenost vseh bank do podjetja znaša več kot 3 milijone EUR in so v njegovo prestrukturiranje vključene najmanj tri banke.
(3) V primeru, da so podjetja, ki so predmet prestrukturiranja, družbe v skupini, kot so opredeljene v 63. členu ZGD-1, je poročanje potrebno, kadar katerokoli podjetje v skupini izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(4) Za podjetja iz drugega in tretjega odstavka tega člena banka ali DUTB četrtletno poroča Banki Slovenije o realizaciji in načrtu denarnih tokov preteklega četrtletja, skupaj s pojasnilom o odmikih realiziranih denarnih tokov od predhodno načrtovanih, in sicer z obrazcem DEN TOK iz tretjega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji. Roki za predložitev poročil so:
(a) do 15. februarja tekočega leta za zadnje četrtletje preteklega leta,
(b) do 15. maja za prvo četrtletje tekočega leta,
(c) do 16. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta,
(d) do 15. novembra za tretje četrtletje tekočega leta.
Banka mora poslati obrazec DEN TOK prvič po zaključku četrtletja, v katerem je bil sklenjen sporazum o prestrukturiranju.
(5) V kolikor banka ali DUTB sklene sporazum o prestrukturiranju s skupino podjetij iz tretjega odstavka tega člena, mora z obrazcem DEN TOK poročati o denarnih tokovih samo za podjetje, ki je nadrejena družba v skupini skladno s 56. členom ZGD-1. Ne glede na to mora banka v pojasnjevalni razdelek obrazca DEN TOK vključiti opis ključnih dogodkov, ki v posameznem obdobju vplivajo na denarne tokove podjetij, ki so podrejene družbe v skupini (npr. informacije glede prodaje, obratnih sredstev, izpolnjevanja obveznosti do bank ter dobaviteljev).
(6) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic, je za obveščanje oziroma poročanje Banki Slovenije zadolžena banka iz šestega odstavka pododdelka 2.1.2.3. Priloge I sklepa o upravljanju s tveganji ali DUTB, če je koordinator.
(7) S prenosom terjatev na DUTB, mora DUTB nadaljevati poročanje Banki Slovenije v skladu s tem členom.
(8) Če podjetje zamuja z vračilom pomembne obveznosti po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restrukturiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka oceni, da ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni več smiselno, mora banka o tem obvestiti Banko Slovenije v roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene zamude.
2. člen
Obrazec POR-195/5, ki je priloga sklepa, se nadomesti z novim obrazcem POR-195/5, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. marca 2015
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije