Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1632/15 , Stran 486
Ob-1632/15
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08), Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/14), Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14) in sklepa župana, št. 403-04-0013/2015 z dne 2. 3. 2015 Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) za leto 2015. Sklop A in A1: – programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov; – programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih problemov; – programi in/ali projekti za preprečevanje nasilja, za pomoč žrtvam nasilja in za delo s povzročitelji nasilja; – programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja varovanja duševnega zdravja; – programi in/ali projekti za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju; – programi in/ali projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti; – programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov; – programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja; – programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. Sklop B: – programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV. Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali projekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOV. Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in njihovi sestavni deli, ki izpolnjujejo pogoje iz točke II, sklop B. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje programov in/ali projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: Sklop A in A1: – da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da predlagan program in/ali projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu; – da aktivno delujejo najmanj eno leto; – da imajo sedež v MOV (sklop A, sredstva v vrednosti 9.000 €) oziroma izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so aktivno vključeni občani MOV (sklop A1, sredstva v vrednosti 5.000 €) – pogoj: seznam članov s stalnim bivališčem v MOV; – da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva); – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta; – da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; – da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave; – da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; – da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija programa in/ali projekta nanašata izključno na enoto; – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2015 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2015. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega programa in/ali projekta. Sklop B: – svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in so registrirane v MOV najmanj 3 leta (na dan oddaje predloga); – cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; – prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; – program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu MOV; – imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta; – imajo izdelano realno financiranje programa in/ali projekta; – izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne; – da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku; – so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11); – na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj 3 leta. Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in reference že izvedenih programov in/ali projektov. Navedeno predlagatelj izkazuje z vsaj enim programom in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2014. Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2015. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOV, in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega programa in/ali projekta. III. Razpisni rok: javni razpis se prične 20. marca 2015 in se zaključi 19. aprila 2015. IV. Merila za izbor predlogov: predlogi programov in/ali projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe. V. Vrednost sredstev Za izvedbo javnega razpisa v letu 2015 so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR, in sicer za programe in/ali projekte: Sklop A 9.000 EUR, Sklop A1 5.000 EUR, Sklop B 6.000 EUR. Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega programa in/ali projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene programa in/ali projekta glede na postavljene kriterije. VI. Rok izvedbe Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 31. decembra 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOV na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. VII. Vsebina predloga Predlog na javni razpis mora biti izdelan izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu predloga za leto 2015, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani k dopolnitvi predlogov. Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov. VIII. Rok za oddajo predlogov in način oddaje Predlagatelji morajo predloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 19. aprila 2015 (velja datum poštnega žiga). Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Velenje, Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v letu 2015 (obkrožite sklop, na katerega se prijavljate – A, A1, B)«. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsak predlog izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popoln: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa; – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu; – da je poslan v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila. IX. Datum odpiranja predlogov Javno odpiranje predlogov bo 22. aprila 2015 ob 15. uri, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi št. 405 (IV. nadstropje). Kolikor se zaradi velikega števila prejetih predlogov odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju predlogov bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost predloga glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih predlogov s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih predlogih s sklepom odločil direktor občinske uprave MOV, o pritožbi zoper ta sklep pa bo odločil župan MOV. Zavrženi bodo predlogi tistih predlagateljev: – ki ne bodo predloženi v roku in na način, ki je določen v točki VIII. tega besedila javnega razpisa; – ki ne bodo vsebovali vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter ne bodo dopolnjeni v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev predloga. Zavrnjeni bodo predlogi tistih izvajalcev: – ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev, določenih v II. točki javnega razpisa, ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji; – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana MOV, zaključila svoje delo. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 11), Titov trg 1, Velenje. XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-17-41 (Ines Gričar Ločnikar) ali po elektronski pošti: ines.gricar.locnikar@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi).
Mestna občina Velenje