Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-7/2015-4 Ob-1655/15 , Stran 501
Št. 430-7/2015-4 Ob-1655/15
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2015 (sklep št. 671-1/2015-2, sprejet dne 5. 3. 2015 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2015
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2015 v Občini Sežana. Cilj razpisa Namen razpisa je sofinancirati programe s področja športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2015, iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega programa športa v višini 96.387,00 EUR se bodo sofinancirale naslednje vsebine športnih programov: 1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, 2. Interesna športna vzgoja mladine, 3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, 4. Kakovostni šport, 5. Vrhunski šport, 6. Športna rekreacija, 7. Šport invalidov, 8. Specifične športne panoge, 9. Delovanje društev, 10. Delovanje športnih zvez, 11. Športne prireditve. Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2015. Upravičenci za dodelitev sredstev Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana, – so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mesecev v preteklem letu, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih športnih panog, – imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu in – Občini Sežana redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa. Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vadbena skupina v večini (več kot 50%) sestavljena iz občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ). Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Sežana. Merila za vrednotenje programov športa so navedena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12). Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa športa in znaša 96.387,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je potrebno za vsak posamični športni program izpolniti ločen obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega programa. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Obrazci za poročanje (Zahtevek za izplačilo sredstev za športne prireditve za leto 2015, Zahtevek za mesečno izplačilo sredstev za programe kakovostnega športa, Končno poročilo o izvajanju letnega programa športa za leto 2015) in prav tako navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni na spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si ali v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič, tel. 05/731-01-48, email: petra.arko@sezana.si. Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovoju z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje programov športa v Občini Sežana 2015«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijav je do vključno 20. 4. 2015. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana