Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

764. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, stran 2159.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 13. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: OPPN) se nanaša na območje veljavnega zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: veljavni ZN) ter na južno ležeče območje stavbnih zemljišč. Območji sta v občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljeni kot EUP z oznako ŽA-1/9 in ŽA-1/19.
Veljavni ZN opredeljuje območje za namen poslovno-trgovsko-servisne dejavnosti, gradnje elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjskim dejavnostim. Območje OPPN je z OPN OŽ opredeljeno kot stavbno zemljišče v območju enote urejanja prostora (EUP) s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone in oznako IG, namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
Razlogi za pripravo OPPN
Operativni razlogi za spremembe in dopolnitve OPPN so težnje investitorjev po širitvi obstoječih dejavnosti, objektov in manipulativnih površin za skladiščenje oziroma deponiranje gradbeno vodovodnih izdelkov, širitvi in umeščanju površin in objektov za vulkanizersko dejavnost, za izboljšanje prometnih razmer z ureditvijo dodatnih zavijalnih pasov na lokalnih cestah na severnem in zahodnem delu območja OPPN ter prometnih površin in objektov za mirujoči promet (javna parkirišča oziroma garažna hiša). Hkrati je namen akta ureditev površin in objektov za dejavnosti v okviru nabora dejavnosti gospodarskih con ter ureditev vse pripadajoče prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture. Urbanistični razlogi pa v opredeljenem območju OPPN narekujejo vzpostavitev dolgoročnega razvojnega koncepta robnega dela mesta, ki naj bo kar najbolj mestotvorno univerzalen, hkrati pa usklajen s potrebami in možnostmi aktualnih investitorjev. Pri tem je poudarek na oblikovanju skladnega urbanega stika med različnimi območji s stanovanjskimi, poslovno-upravnimi ter servisno-proizvodnimi dejavnostmi.
Pravne podlage:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razlaga);
– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03) ter
– Ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, gospodarske javne infrastrukture, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo zagotavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih in ostalih meril ter pogojev za umestitev novih objektov in vseh drugih ureditev, ki jih predvidevajo investitorji,
– Oblikovanje javnega prostora, predvsem opredelitev omrežja prometne infrastrukture znotraj obravnavanega območja z navezavo na sosednja območja ter obstoječo prometno infrastrukturo,
– Umestitev drugih prometnih površin ter objektov za mirujoči promet (javna parkirišča oziroma garažna hiša idr.),
– Umestitev novih objektov in površin za dejavnosti iz nabora možnih dejavnosti v gospodarskih conah,
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe oziroma ureditve pripadajoče prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture v obravnavanem območju.
Ureditveno območje:
Obravnavano območje OPPN je okvirno opredeljeno z mejo iz veljavnega OPN OŽ. Severno in zahodno je območje omejeno z lokalnima cestama, na vzhodnem delu območje meji na javno pot (Cesta na Lavo), na jugu pa na kmetijska zemljišča.
Po potrebi se območje ureditve lahko razširi tako, da zajame bližnje parcele in s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Celotno območje predvidenega OPPN meri okvirno 5,7 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razlaga),
– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03),
– Analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13).
V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– Po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razlaga),
– Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 78/03),
– Geodetski načrt (št. načrta 2014/17-10), ki ga je v oktobru 2014 izdelal Geoinženiring d.o.o. Žalec,
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o začetku priprave OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN,
– Objava sklepa o začetku pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek CPVO,
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– V primeru postopka CPVO bo pripravljavec okoljsko poročilo z dopolnjenim osnutkom odloka, poslal Ministrstvu, pristojnemu za okolje v pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostor in gospodarstvo OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru postopka CPVO tudi z okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ,
– Mestna skupnost Žalec (v nadaljevanju: MS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu MS (za najmanj 30 dni),
– Občina Žalec v sodelovanju z MS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru postopka CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec, ob prisotnosti pobudnika in izdelovalca OPPN ter okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 15 dni),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov). Sprejeta stališča se javno objavijo na spletnih straneh Občine Žalec.
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetih stališč župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izvede postopek CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru postopka CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec,
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni),
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO),
6. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, (v vednost: Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva 5, 2000, Maribor),
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
12. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001 Ljubljana,
13. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
14. MS Žalec, Ul. Savinjske čete 4, Žalec,
15. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
16. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Struktura d.o.o. Mirna Peč.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, kolikor bo le-ta potreben) bo financiral naročnik.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Prenehanje veljavnosti drugih sklepov
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (št. 350-03-0007/2013, ki ga je dne, 5. 7. 2013 sprejel župan Občine Žalec), objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/13.
X. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0007/2013
Žalec, dne 13. marca 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.