Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

767. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2015, stran 2166.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 18. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2015
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      v EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |  Proračun leta|
|                       |      2015|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  16.432.298,16|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  5.713.950,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  3.945.549,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.427.344,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   362.239,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   155.966,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.768.400,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.454.537,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.950,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   122.600,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |   123.004,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    66.309,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   957.574,12|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   797.017,12|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   160.557,00|
|   |in neopred. dolg. sredstev       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      50,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      50,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  9.760.723,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.157.640,50|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  7.603.083,02|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  16.133.728,48|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.673.779,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   474.019,73|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    63.966,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.976.008,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   103.785,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    56.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.547.518,09|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   247.085,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.009.680,95|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   495.303,58|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   795.447,72|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  10.873.803,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  10.873.803,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    38.627,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi      |    15.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    23.627,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   298.569,68|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    8.368,51|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |    8.368,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0,00|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|   |javnih skladih in dr. osebah javnega  |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    8.368,51|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   373.341,77|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   373.341,77|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   680.279,96|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   680.279,96|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |      0,00|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –306.938,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   –298.569,68|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, naročila gradenj in storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Za vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. koncesijske dajatve,
5. državna ali evropska sredstva sofinanciranja projektov
6. namenski prihodki ožjih delov občin – vaških in Trške skupnosti,
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
8. turistična taksa.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto. Sredstva prejetih okoljskih dajatev se lahko porabijo le za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki, področji proračunske porabe, med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo za to utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2015–2018 in doda ali spremeni vire financiranja posameznih NRP projektov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Pivka lahko župan ali finančna služba odpre nov konto oziroma poveča ali zmanjša obseg sredstev na kontu prihodkov oziroma odhodkov, odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge oziroma projekta in samostojno prerazporeja sredstva med konti, v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov, oziroma s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med programskimi področji proračunske porabe.
Župan odloča o prerazporeditvi sredstev med konti prihodkov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
NAJVEČJI DOVOLJENI OBSEG PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNJIH LET
6. člen
Za izvrševanje proračuna se v tekočem letu lahko razpiše javno naročilo in prevzema predobremenitve za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovana sredstva na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu in v NRP.
Za izvajanje proračuna se lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo in prevzema predobremenitve za celotno vrednost nabave materiala ali storitev, ki je načrtovana v proračunu.
Skupni obseg prevzetih predobremenitev proračuna po sklenjenih pogodbah iz prejšnjega odstavka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekočo porabo ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu občinskega proračuna, za vsako od prihodnjih let.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti, ki sodijo med opravljanje zadev javnega pomena, oziroma t.i. izvirne naloge občine ali zakonsko obvezne naloge občine, prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami. Prav tako omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, stroškov telefona, stroškov porabe vode, komunalnih storitev, drugih tekočih odhodkov in tekočih transferov, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
7. člen
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na določilo prve alineje tega člena, lahko v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, nove projekte v načrt razvojnih programov uvrsti s sklepom župan.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov tudi po uveljavitvi proračuna na podlagi sklepa župana.
Župan je pooblaščen, da v postopkih priprave dokumentacije za investicijske projekte, tudi za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, s sklepom potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIP), predinvesticijsko zasnovo (PIZ), investicijski program (IP), novelacije IP in vse ostale potrebne akte.
PRORAČUNSKI SKLADI
8. člen
Proračunski skladi so: – račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 56.000,00 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne izločene višine proračunske rezerve in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob zaključnem računu proračuna Občine Pivka.
Župan lahko poveča sredstva proračunske rezerve za leto 2015, kolikor je to potrebno in sicer tako, da sredstva prenese z ustreznimi prerazporeditvami iz privarčevanih sredstev oziroma nerealiziranih postavk.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 8.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg zastaran oziroma neizterljiv.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška petih eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine
b) občina se lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
c) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz b) odstavka tega člena. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšan za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 14/15) se občina lahko v letu 2015, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodano zadolži za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000,00 eurov.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Pivka v letu 2015 lahko dolgoročno zadolži do višine 373.341,77 eurov za lastno udeležbo na projektih »Energetska sanacija Zdravstvene postaje Pivka«, «Energetska sanacija Osnovne šole Pivka« in »Energetska sanacija Vrtca Mavrica«.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija, ki jo imenuje župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
Občina Pivka v letu 2015 ne bo izdala poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Pivka neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2015 zadolžijo in izdajajo poroštva le s soglasjem Občine Pivka pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina Pivka, ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Pivka neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine glavnic 250.000,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Pivka neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2015 izdajajo poroštva do skupne višine glavnic 10.000,00 EUR.
Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Pravni posli, ki jih prevzame vaška skupnost, ki ima status pravne osebe in presegajo 10.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.