Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

753. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev, stran 2150.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. marca 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
1. Mestna občina Nova Gorica financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno programa Mestna občina Nova Gorica.
2. Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
+---------+-----------------+-----------------+-----------------+
|VRTCI  |ODDELKI 1–3 LET |ODDELKI 3–4 LET |ODDELKI 3–6 LET |
|     |         |IN KOMBINIRANI  |IN 4–6 LET    |
|     |         |O.        |         |
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|     |DNEVNI |POLDNEVNI|DNEVNI |POLDNEVNI|DNEVNI |POLDNEVNI|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|BRANIK  | 474,11|  409,26| 357,02|  309,74| 328,58|  285,56|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|ČEPOVAN |   –|    –| 375,13|  325,13|   –|    –|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|DORNBERK | 474,09|  409,25| 352,85|  306,19| 322,33|  280,25|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|SOLKAN  | 474,09|  409,25| 352,85|  306,19| 322,91|  280,74|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|ŠEMPAS  | 474,09|  409,25| 352,85|  306,19| 322,33|  280,25|
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
|NOVA   | 482,45|  415,73| 377,01|  326,10| 323,97|  281,02|
|GORICA  |    |     |    |     |    |     |
+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+
3. Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
|             |DNEVNI   |POLDNEVNI  |POLDNEVNI |
|             |PROGRAM  |PROGRAM   |PROGRAM  |
|             |(9 ur)   |(6 ur)    |BREZ KOSILA|
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
|I. STAROSTNO OBDOBJE   |474,09   |409,25    |389,06   |
|– oddelki 1–3 let    |      |       |      |
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
|II. STAROSTNO OBDOBJE  |352,85   |306,19    |286,00   |
|– oddelki 3–4 let    |      |       |      |
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
|II. STAROSTNO OBDOBJE  |322,33   |280,25    |260,06   |
|– oddelki 3–6 let in 4–6 |      |       |      |
|let           |      |       |      |
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
|KOMBINIRANI ODDELKI   |352,85   |306,19    |286,00   |
+-------------------------+-----------+-------------+-----------+
4. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi fleksibilnih normativov, kjer se upošteva povečanje števila za dva otroka v vseh oddelkih v vseh javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.
5. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda in so predložili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na območju Mestne občine Nova Gorica. Kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se plačilo vrtca dodatno zniža za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanja plačila vrtca in navede odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi stanovanjski problem, mora vlogi priložiti naslednja dokazila:
– namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,
– kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
– financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;
– financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za:
– čas od 1. julija do 31. avgusta ali
– za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
6. Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
7. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti.
8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
9. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 EUR/uro za skupino, oblikovano po normativih. Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica, ki niso vključeni v program vrtca, krije stroške programa Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR/uro za otroka.
10. Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis novincev za naslednje šolsko leto v prvem tednu meseca aprila. Starši, ki želijo vključiti otroka v vrtec v mesecu septembru so dolžni, v roku 15 dni od oddaje vloge za vpis, pristojni upravi vrtca predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo, akontacija pa se nameni za plačilo izpada do najvišjega normativa v oddelkih za mesec september. Za vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
11. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec.
12. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši so skladni s šolskimi okoliši, razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer se zaradi večjega števila vrtcev posebej določi vrtčevski okoliš glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališča otroka. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
13. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški programa brez živil za prvi mesec planirane vključenosti.
14. V primeru, da bo v enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (šolske počitnice, pred/po praznikih), se te otroke, v dogovoru s starši, za določen čas prerazporedi v najbližjo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
15. Za mesec julij in avgust bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega računa zagotavljala javnim vrtcem v Mestni občini Nova Gorica sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste najnujnejših stroškov. Materialni stroški in stroški živil se financirajo največ do višine, ki je planirana v ceni programov vrtca, in sicer materialni stroški glede na število vključenih otrok oziroma stroški živil glede na dneve dejanske prisotnosti otrok v javnem zavodu, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
16. Vrtec Nova Gorica lahko organizira:
– oddelek prilagojenega programa, kolikor se vanj vključijo vsaj trije otroci in
– oddelek, ki ga otroci obiskujejo v izmeničnih terminih (dopoldne in popoldne), kolikor se vanj vključi vsaj šest otrok,
za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
17. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica št. 602-14/2013-16 z dne 17. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 90/13) z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati.
18. Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/2014-32
Nova Gorica, dne 5. marca 2015
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.