Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-0019/2015 Ob-1626/15 , Stran 483
Št. 430-0019/2015 Ob-1626/15
Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10) objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju MO Slovenj Gradec, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, – da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa, – da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva, – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja: – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. Višina zagotovljenih proračunskih sredstev: 9.500,00 EUR. Kriteriji in merila za izbor programov Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne 12. 3. 2010). Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do petka, 27. marca 2015 do 12. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JR turistična društva 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa: odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 31. marca, prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog. Razpisna dokumentacija Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-16, faks 02/881-21-17, e-naslov: tic@slovenjgradec.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.slovenjgradec.si ali www.spotur.si.
Mestna občina Slovenj Gradec