Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

733. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije, stran 2088.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
1. člen
V Sklepu o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije (Uradni list RS, št. 5/14) se v prvem odstavku 1. člena za točko (h) pika nadomesti z vejico ter doda nova točka (i), ki se glasi:
"(i) veliko izpostavljenostjo.".
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo "ni potrebno vključiti" nadomesti z besedilom "ne vključuje".
3. člen
Drugi in tretji odstavek 6. člena se črtata.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
"11.a člen
(velike izpostavljenosti)
"Kreditna institucija mora pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev velikih izpostavljenosti v zvezi s členom 395(1) uredbe namesto zneska 150 milijonov EUR upoštevati znesek 100 milijonov EUR.".
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. marca 2015
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije