Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1638/15 , Stran 503
Ob-1638/15
Na podlagi 8. sklepa 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Škofljica, dne 18. 2. 2015 Svet zavoda OŠ Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu (najmanj pet let naziv mentor), – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu), – potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja šole za mandatno obdobje in – kratek življenjepis z dosedanjimi delovnim izkušnjami pošljite v zaprti ovojnici do 28. 3. 2015: Svet šole, OŠ Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica, s pripisom “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Škofljica