Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1669/15 , Stran 461
Ob-1669/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig v okviru spletne knjigarne in knjižnične mreže, ki ga bo v letih 2015–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: programski razpis, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet programskega razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, je sofinanciranje izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig v okviru spletne knjigarne in knjižnične mreže v obdobju od 2015 do vključno 2018 (v nadaljevanju: program informacijske podpore e-knjigi). V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Razpisno področje je založništvo. 3. Cilji razpisa Ministrstvo bo izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore e-knjigi podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in informacij, nadgrajevanje obstoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij, zagotavljanje širokega in aktualnega nabora publikacij v e-obliki, vpeljevanje celostnih storitev za povezovanje avtorjev, založnikov, knjigarn, knjižnic in bralcev ter razvoj platforme za prodajo elektronskih knjig. Sofinanciranje je namenjeno podpori tistemu izvajalcu javnega kulturnega programa, čigar dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju bo za namen tega razpisa prepoznano kot zelo dobro, njegov večletni program dela pa vključuje cilje kulturne politike, kot jih opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (v nadaljevanju: NPK 2014–2017). Cilji kulturne politike, kot jih opredeljuje NPK 2014–2017, in so podlaga za ovrednotenje načrtovanega programa predlagatelja, so poleg ciljev in ukrepov, opredeljenih v poglavjih Slovenski jezik, Kulturno-umetnostna vzgoja, Digitalizacija, Mednarodno sodelovanje ter Samozaposleni v kulturi, ki prečijo vsa področja kulture, predvsem cilji in ukrepi, opredeljeni za področje Knjige in Knjižnične dejavnosti, v povezavi s promocijo branja pa tudi za področje Medijev. Slovenski jezik – Razvoj kakovostne umetniške in kulturne ustvarjalnosti v slovenščini (ukrepa: podpirati produkcijo umetnostnih besedil v slovenščini; podpirati prevajanje tujih umetnostnih besedil v slovenščino in v različne tuje jezike). – Razvijanje jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti (ukrep: podpirati razvoj bralne kulture). Kulturno-umetnostna vzgoja – Razvoj in promocija bralne kulture (ukrep: razvoj in mreženje dobrih praks na nacionalni in regionalni ravni, ki jih izvajajo splošne knjižnice in kulturne ustanove s področja bralne kulture, namenjenih družinam, zlasti socialno ogroženim oziroma deprivilegiranim, starejšim in medgeneracijskemu povezovanju; posebno pozornost nameniti participaciji mladih ter ranljivim družbenim skupinam, s posebnim poudarkom na otrocih in mladih). Digitalizacija – Kontinuirano večanje obsega in spletne dostopnosti digitalnih vsebin s področja kulture. – Digitalna hramba in javno spletna dostopnost sodobnih avtorskih del. Mednarodno sodelovanje – Večja prepoznavnost slovenske kulture v mednarodnem prostoru. Samozaposleni v kulturi – Boljše samozaposlitvene in zaposlitvene možnosti na vseh področjih kulture, s poudarkom na mladih ustvarjalcih (ukrep: povezovanje samozaposlenih, javnega in zasebnega sektorja (nevladne organizacije, mala in srednje velika podjetja). Knjiga – Večja prodaja kakovostnih knjig in revij (ukrep: ciljna podpora programom za pospeševanje prodaje knjig in revij v knjigarnah). – Bolj učinkovita državna podpora knjigi v smeri celovite politike do knjige (ukrepa: spodbujanje pretvorbe subvencioniranih knjig in revij v elektronski format ter podpora pretvorbi že izdanih subvencioniranih knjig v elektronski format; razvoj platforme za prodajo elektronskih knjig). Knjižnična dejavnost – Večja dostopnost storitev knjižnične javne službe vsem prebivalcem Republike Slovenije (ukrep: povečati dostopnost digitalnih kulturnih vsebin s tehnološko in vsebinsko nadgradnjo ter povečanjem števila sodelujočih organizacij). – Večja dostopnost specializiranih storitev knjižnične javne službe in njihova večja kakovost (»Raven storitev in njihove dostopnosti v mreži javnih knjižnic bomo dopolnili s specializiranimi storitvami, ki bodo slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja dostop do povečanega števila njim prilagojenega knjižničnega gradiva omogočale tudi v enotah slovenskih splošnih knjižnic.«). Mediji – Višja raven medijske pismenosti (ukrep: nacionalna promocija branja in kupovanja časnikov, časopisov in revij ne glede na njihov nosilec). 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Založništvo je področje, ki na področju knjige povezuje avtorja in bralca. Avtorjeva intelektualna storitev se materializira v obliki knjige, ki je ponujena bralcem oziroma kupcem. Elektronska knjiga ali e-knjiga je izdana v elektronski datotečni obliki in izdelana na podlagi mednarodnih standardov (EPUB in sorodni). Uporabnik jo lahko bere na osebnem računalniku, tabličnem računalniku, pametnem telefonu, e-bralniku in podobnih sodobnih napravah. Avtor in založnik sta še vedno povezana s sistemom varovanja avtorske pravice. E-knjiga lahko za zaščito avtorskih pravic uporablja programske rešitve, ki preprečujejo nenadzorovano distribucijo. Javni kulturni program (v nadaljevanju: program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota programskih dejavnosti. Program je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v obdobju od 2015 do vključno 2018. Izvajalec programa je skladno z določili 58. člena ZUJIK: pravna oseba, katere dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njegovega delovnega področja; pravna oseba, katere dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, njegov kulturni program pa je v javnem interesu. Izvajalec programa je odgovorni nosilec programa ter poslovno in programsko predstavlja kulturno organizacijo. Izvajalec programa v okviru tega razpisa je izbrani prijavitelj, ki je lastnik in upravitelj programa informacijske podpore e-knjigi. Upravičene osebe so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Upravičeni stroški: Izvajalec na razpisu izbranega programa je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo programa: – splošni stroški delovanja, – stroški dela, – programski materialni stroški, – stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja, vezani na izvedbo programa. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo programa, – opredeljeni v prijavi prijavitelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev programa (dvojno financiranje). Programski materialni stroški so stroški, nastali z izvedbo programa. Splošni stroški delovanja so stroški delovanja izvajalca programa, ki se jih ne da vezati le na izvedbo programa (npr. najemnine prostorov, varovanje, računovodstvo, pisarniški material, ogrevanje, elektrika, voda, telefon …), so pa v sorazmerju z obsegom programa, podprtim v okviru razpisa. Stroški dela so stroški, nastali z izplačilom dohodka osebam, zaposlenim ali v drugem pogodbenem razmerju pri izvajalcu (stroški plač in drugi stroški dela), in so v sorazmerju z obsegom programa, podprtim v okviru razpisa. Stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja so stroški, nastali z nakupom opreme in investicijskim vzdrževanjem, ki sta nujno potrebna za izvedbo programa. Finančna uravnoteženost projekta pomeni: – uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti), – da so prihodki enaki odhodkom. 5. Opredelitev javnega kulturnega programa Javni kulturni program informacijske podpore e-knjigi je namenjen večanju dostopnosti do e-knjig, večji dostopnosti storitev knjižnične javne službe vsem prebivalcem Republike Slovenije, večanju obsega in spletne dostopnosti digitalnih vsebin s področja kulture, višji stopnji javne spletne dostopnosti do avtorskih del ter razvoju elektronskega založništva. Sofinanciran bo program, ki zagotavlja informacijsko podporo spletni knjigarni e-knjig ter spletni knjižnični izposoji e-knjige. 6. Pogoji za sodelovanje na razpisu 6.1. Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa, 2. so vsaj pet let registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti, 3. so vsaj pet let aktivno delovali na področju založništva, 4. so v primeru, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letih od 2012 do vključno 2014, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija ministrstva za leta 2012, 2013 in 2014), 5. ne prijavljajo programskih dejavnosti ali enot, ki so že bile izbrane med leti 2012 in 2014 na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev, 6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP, 23/14 in 50/14) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 7. da se na ta razpis prijavljajo samo enkrat, 8. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo). 6.2. Posebni pogoji: Prijavijo se lahko le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: – da na letni ravni ne zaprošajo za več kot 70.000 € oziroma ne zaprošajo za več kot 70% stroškov celotnega programa, – da zagotavljajo visoko stopnjo vključenosti e-knjig aktualne in pretekle založniške produkcije, s posebnim poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do publikacij, ki so bile subvencionirane na razpisih Ministrstva za kulturo in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, – da zagotavljajo spletni dostop do programa informacijske podpore e-knjigi vsem uporabnikom ne glede na njihovo lokacijo, – da zagotavljajo povezovanje ter sodelovanje med avtorji, založniki, knjigarnami, knjižnicami in bralci, – da pri oblikovanju programske opreme in pripravi vsebin upoštevajo uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotovijo zanesljivo delovanje v spletnem okolju ter enake možnosti dostopa do vsebin portala ne glede na brskalnik oziroma napravo prek katere uporabnik dostopa do portala, – da so, v primeru, da so imeli v obdobju 2012–2014 sklenjene pogodbe z avtorji (pisatelji, pesniki, prevajalci, ilustratorji ...) knjig, do njih izpolnili pogodbene obveznosti, – da so v obdobju do prijave na razpis sodelovali oziroma poslovali z najmanj 50 založniki in knjižnicami ter drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami s področja knjige ter z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, – da so v obdobju 2012–2014 zagotovili dostopnost do najmanj 300 različnih naslovov e-knjig, – da so prek spletnega portala v obdobju 2012–2014 zabeležili dostop skupaj vsaj 5.000 obiskovalcem, – da bodo tudi po zaključku financiranja na podlagi tega razpisa zagotovili dostopnost rezultatov sofinanciranja v obdobju najmanj 10 let. Če izvajalec preneha z delovanjem pred potekom pogodbe, prenese vse pravice v zvezi s projektom na Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije oziroma njenega pravnega naslednika ter zagotovi prenos izdelka ter vseh gradiv, do katerih dostopnost ohrani Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, do izbire novega izvajalca prek javnega razpisa. Po poteku pogodbe postane izdelek last Republike Slovenije. Nadaljnja dostopnost se zagotovi z izbiro izvajalca prek javnega razpisa, – da spletni dostop do programa informacijske podpore e-knjigi ustreza smernicam WCAG 2.0 nivo AA. Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. in 6.2 s podpisanimi izjavami na predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje pogoja v točki 6.1 – 2 se ugotavlja na osnovi dostopnih javnih evidenc, in sicer mora prijavitelj pogoj izpolnjevati na dan zaključka razpisnega roka. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta razpis z več kot eno vlogo, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). Dokumentacije, priložene vlogi, ministrstvo ne vrača! 8. Razpisni kriteriji Program, prijavljen na programski razpis, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk za program je 90 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), vendar za ta splošni kriterij skupaj največ 10 točk. Obrazložitev točkovanja: Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 10 točk. Pri tem se točke dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk = zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = sprejemljivo, 3, 2 in 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo. 9. Uporaba kriterijev Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za program na razpisnem področju je 90 točk, financiran pa bo program, ki bo ovrednoten višje. Vsebinsko ovrednotenje iz prvega odstavka izvede strokovna komisija, pristojna za razpisno področje. Z izvajalcem izbranega programa bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. Ob letnem pozivu k predložitvi programa za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena dokončen obseg programa v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo programa v določenem letu ter opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na izvedbo izbranega programa in pogodbeno razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe in vsebinskega ovrednotenja ter okvira sredstev, namenjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. Izvajalec izbranega programa mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa. 10. Predvidena vrednost sredstev Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, znaša: 70.000,00 EUR na letni ravni. Ministrstvo bo v obdobju 2015–2018 v okviru razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, sofinanciralo največ 1 program na področju založništva. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrani program morajo biti porabljena v proračunskih letih 2015, 2016, 2017 in 2018, oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnega programa, na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo, skladno z veljavno aktualno zakonodajo za financiranje iz državnega proračuna. 12. Razpisni rok: razpis se prične 20. 3. 2015 in se zaključi 20. 4. 2015. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo programskega razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, – prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce, – obvezne priloge k prijavnim obrazcem, – izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov (na CD, USB ali sorodnem mediju). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega razpisa z oznako JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 4. 2015, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018). Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 15. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 4. 2015 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo oziroma del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 4. 5. 2015 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov po postopku, kot ga določa pravilnik o načinu in postopku za izbiro kulturnih programov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih programov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju programa. 17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Marko Jenšterle, tel. 369-59-42, e-pošta: marko.jensterle@gov.si, Marjan Gujtman, tel. 369-59-46, e-pošta: marjan.gujtman@gov.si, mag. Tatjana Likar, tel. 01/369-59-65, e-pošta: tatjana.likar@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter ob sredah od 14. ure do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo