Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

754. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana, stran 2152.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in drugega odstavka 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 5. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
1.
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne člane občinskega sveta, ki se v mandatnem obdobju 2014–2018 financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način njihovega financiranja.
2.
Iz proračuna Občine Sežana se sredstva za kritje materialnih stroškov, navedenih v 4. točki tega sklepa, zagotovijo naslednjim svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta glede na število dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet, pri čemer se je politična stranka, navedena v tej točki sklepa, predhodno s pisno izjavo opredelila za kritje materialnih stroškov svoje svetniške skupine, in sicer:
– LISTA DAVORIN TERČON
– SOCIALNI DEMOKRATI
– DAVID ŠKABAR – PRAVA POT
– ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
– LISTA ANDREJ SILA
– OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
– ŽIVOJ RACE.
3.
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank ter za kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto na podlagi posebnega sklepa občinskega sveta, upoštevajoč število dobljenih glasov na volitvah občinskega sveta, in skupno ne sme preseči 0.6 odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
O razmerju financiranja politične stranke in njene svetniške skupine oziroma njenega člana občinskega sveta je politična stranka dolžna podati izjavo pred sprejemom občinskega proračuna za prvo leto novega mandatnega obdobja oziroma vsako proračunsko leto, če se odloči za spremembo razmerja financiranja, pri čemer je dolžna vsaj del sredstev nameniti za financiranje politične stranke.
4.
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta zajema:
– kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala
– povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve)
– povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih za delo v občinskem svetu
– kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja, reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih neposrednih stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
5.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posebej.
Svetniška skupina oziroma samostojni član za namene iz prejšnje točke izstavlja vlogo za kritje stroškov iz sredstev za delovanje svetniških skupin ter predlog naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora potrjen oziroma podpisan račun dostaviti občini, ki vodi evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov za posamezno skupino oziroma samostojnega člana. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega sklepa.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta.
Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev izvajata občinska uprava in medobčinska notranja revizijska služba.
Svetniške skupine lahko v mandatnem obdobju sprejemajo obveznosti do dneva začetka volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018.
7.
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se na podlagi njihove pisne izjave financirajo v skladu s sklepom občinskega sveta št. 06202-5/2003-12 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03), s katerim je določeno financiranje političnih strank iz občinskega proračuna, in sicer v višini, določeni s posebnim sklepom občinskega sveta za posamezno proračunsko leto.
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2015-7
Sežana, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.