Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

736. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015, stran 2090.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 4. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2015
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2015 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|KONTO |OPIS                  |   Dopolnjen|
|    |                    |  predlog 2015|
|    |                    |      [4]|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   6.900.553|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   5.388.142|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   4.719.502|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK          |   4.272.752|
|    |IN DOBIČEK               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |    391.650|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |     55.100|
|    |IN STORITVE              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|    668.640|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |    359.240|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     3.500|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |     2.400|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |     7.450|
|    |STORITEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |    296.050|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    339.552|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |     1.300|
|    |SREDSTEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    338.252|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |      100|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |      100|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |   1.172.759|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |    544.689|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |    628.070|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |        |
|    |EVROPSKE UNIJE             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |       0|
|    |(786+787)               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA      |       0|
|    |IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |787 PREJETA SREDSTVA          |       0|
|    |OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   7.720.821|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   1.675.758|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |    346.020|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |     54.350|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   1.152.700|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |     45.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 REZERVE              |     77.688|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   2.989.240|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |    338.307|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   1.665.650|
|    |IN GOSPODINJSTVOM           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|    206.120|
|    |IN USTANOVAM              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |    779.163|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   2.591.383|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   2.591.383|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    464.440|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    259.440|
|    |FIZ. OSEBAM              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    205.000|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|    –820.268|
|    |– II.)                 |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441)           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |       0|
|    |FINANČNIH NALOŽB            |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|        |
|    |V.)                  |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)           |    675.000|
|VII.  |                    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |    675.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    355.000|
|VIII. |                    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    355.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –500.268|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –|        |
|    |(II.+V.+VIII.)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |    320.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    820.268|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |    500.268|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |       0|
|    |OB KONCU TEKOČEGA LETA         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
PRILOGA
6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
+------+----------------------------+----------------+----------+
| PK |      Opis      |  Dopolnjen  |Delež 2015|
|   |              | predlog 2015 |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|  1 |       2       |    3    |  4   |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|01  |POLITIČNI SISTEM      |   144.175,00|   1,79|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|02  |EKONOMSKA IN FISKALNA    |    15.525,00|   0,19|
|   |ADMINISTRACIJA       |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|04  |SKUPNE ADMINISTRATIVNE   |   164.690,00|   2,04|
|   |SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE   |        |     |
|   |STORITVE          |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|06  |LOKALNA SAMOUPRAVA     |   670.343,71|   8,30|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|07  |OBRAMBA IN UKREPI OB    |   307.500,00|   3,81|
|   |IZREDNIH DOGODKIH      |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|08  |NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST |    10.000,00|   0,12|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|10  |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI |   195.000,00|   2,41|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|11  |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN  |   197.307,41|   2,44|
|   |RIBIŠTVO          |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|13  |PROMET, PROMETNA      |  1.001.440,00|   12,40|
|   |INFRASTRUKTURA IN      |        |     |
|   |KOMUNIKACIJE        |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|14  |GOSPODARSTVO        |   367.671,36|   4,55|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|15  |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE |  1.013.209,42|   12,55|
|   |DEDIŠČINE          |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|16  |PROSTORSKO PLANIRANJE IN  |   822.041,02|   10,18|
|   |STANOVANJSKO KOMUNALNA   |        |     |
|   |DEJAVNOST          |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|17  |ZDRAVSTVENO VARSTVO     |   124.000,00|   1,54|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|18  |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE |   378.390,00|   4,69|
|   |ORGANIZACIJE        |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|19  |IZOBRAŽEVANJE        |  1.786.690,00|   22,12|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|20  |SOCIALNO VARSTVO      |   400.150,00|   4,95|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|22  |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA |   400.000,00|   4,95|
+------+----------------------------+----------------+----------+
|23  |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN |    77.688,11|   0,96|
|   |OBVEZNOSTI         |        |     |
+------+----------------------------+----------------+----------+
|   |SKUPAJ ODHODKI:       |  8.075.821,03|  100,00|
+------+----------------------------+----------------+----------+
8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Polovica transferov se vrši po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec, druga polovica pa v dveh obrokih – prvi do 31. 5. in drugi do 30. 9.
Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:
+---------+-----------------------------------------------------+
|PODROČJE |OPIS                         |
+---------+-----------------------------------------------------+
|02    |STROŠKI EZR                     |
+---------+-----------------------------------------------------+
|04    |OBVEŠČANJE JAVNOSTI                 |
|     |PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE    |
|     |OBČANE)                       |
+---------+-----------------------------------------------------+
|06    |DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN – FUNKCIONALNA DEJAVNOST |
|     |KS                          |
|     |TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI |
|     |ALI UPRAVLJANJU KS                  |
|     |MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS    |
+---------+-----------------------------------------------------+
|13    |VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI              |
|     |SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZIROMA       |
|     |INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST        |
|     |RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE            |
+---------+-----------------------------------------------------+
|14    |SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA             |
+---------+-----------------------------------------------------+
|16    |TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ   |
|     |INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI |
|     |TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI |
|     |OBJEKTI                       |
|     |DRUGA KOMUNALA                    |
+---------+-----------------------------------------------------+
9. člen
Občina Beltinci v letu 2015 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2015 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2015. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 52.688,11 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 25.000,00 EUR oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se v letu 2015 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 675.000,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 20.000,00 € za blago in storitve ter nad 40.000,00 € za gradnje, so brez soglasja župana nični.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2015 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2016 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2015 in realizacijo finančnega načrta za leto 2015 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5 % proračunske postavke, oziroma največ za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 500,00 €.
O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 10 %, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oziroma svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 032-01/2015-4-27/VI
Beltinci, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.