Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 9000-013/2015 Ob-1630/15 , Stran 503
Št. 9000-013/2015 Ob-1630/15
Na podlagi 33. člena Statuta Doma starejših Šentjur in 34. in 35. člena Zakona o zavodih, je Svet Doma starejših Šentjur na seji dne 27. 2. 2015 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja Doma starejših Šentjur. 1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12), in sicer, če imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, v nasprotnem primeru mu mandat na podlagi zakona preneha. Ne glede na določbe prvega odstavka te točke je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. 2. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih izkušnjah). 3. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz točke 2 predložiti kratek življenjepis in program (vizijo) dela socialnovarstvenega zavoda. Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Kandidati morajo podati prijavo po pošti s priloženimi prilogami in pisnimi dokazili na naslov: Svet Doma starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, z obveznim pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Nepravočasne, nepravilno poslane (npr. elektronske), nepravilno označene, neoznačene ali nepopolne vloge ne bodo obravnavane in uvrščene v izbirni postopek. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljivi kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet Doma starejših Šentjur