Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-2/15 Ob-1691/15 , Stran 513
Št. 478-2/15 Ob-1691/15
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2015, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 1739/2, v izmeri 1.382 m2, k.o. 1619 – Sodražica. Navedena parcela se nahaja v SZ delu naselja Sodražica, ob regionalni cesti Žlebič-Nova vas, nasproti kompleksa proizvodnih dejavnosti Fibran. Območje, kjer se nahaja zemljišče je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro in telekomunikacijsko omrežje. Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/15, z dne 20. 3. 2015, ki je na vpogled pri občinskem organu. Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 54.589,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnine in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. 3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino. 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št. 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko), – davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti najkasneje do petka, 17. aprila 2015 do 9. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 5. 2015. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija. 6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 17. 4. 2015, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno. 6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Sodražica