Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1652/15 , Stran 504
Ob-1652/15
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice Višje strokovne šole. Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Višje strokovne šole. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. september 2015 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Višje strokovne šole za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za ravnatelja/ico. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana