Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 01/2015 Ob-1693/15 , Stran 505
Št. 01/2015 Ob-1693/15
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)) in 2. člena Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 z dne 3. 3. 2015, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje in 23. člena Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje, Dunajska cesta 104, Ljubljana. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti, – ima najmanj pet let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), – ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih, – obvlada najmanj en tuj jezik. Kandidati morajo k prijavi priložiti: – Europass življenjepis; – načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih; – dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe; – dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in – dokazilo o znanju tujega jezika (kandidati lahko znanje tujega jezika dokazujejo z javno veljavno listino). Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor ŠR« v osmih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Šola za ravnatelje, Dunajska 104, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov Šole za ravnatelje: info@solazaravnatelje.si. Kandidati lahko dodatna pojasnila dobijo na tel. 041/662-105. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji sklepa o izbiri. Kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
Šola za ravnatelje, Ljubljana