Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 122-0005/2015-202 Ob-1650/15 , Stran 494
Št. 122-0005/2015-202 Ob-1650/15
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2015, objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti; – da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 55/08 in naslednji). Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov imajo: – javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem, 4.1. Merila in kriteriji za izbor: Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno: Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne na Koroškem: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 7.000 €. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja 2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2015. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 13. 4. 2015, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2015«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo torek, 14. 4. 2015 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www. ravne.si od vključno petka, 20. 3. 2015. 11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
Občina Ravne na Koroškem