Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

I 2353/2012 Os-1123/15 , Stran 521
I 2353/2012 Os-1123/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Goranu Jovanović, Jamova cesta 72, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. mag. Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8/b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo: dolžniku Goranu Jovanoviću, EMŠO: 0308963500429, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi mag. Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8/b, 1410 Zagorje ob Savi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 1. 2015