Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

735. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, stran 2088.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno prečiščeno besedilo – ZViS – UBP7 (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami) in 92. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (Uradni list RS, št. 48/14) je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015 dne 18. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Fakulteta za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda FZJ.
FZJ izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak FZJ.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).
4. člen
FZJ podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in druge stopnje (magistrski študijski programi).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (FZJ), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat FZJ ter podpis dekana FZJ.
Diploma o strokovnem magisteriju, vsebujejo poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja FZJ, izda FZJ kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FZJ, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana FZJ.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda FZJ, so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
FZJ izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentostvo (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan FZJ.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih FZJ vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede FZJ skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
FZJ izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi FZJ, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom FZJ, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan FZJ podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat FZJ.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, številka 27-01/2009-II, z dne 11. 11. 2009.
Št. 110-01/2015
Jesenice, dne 18. februarja 2015
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja
Po pooblastilu št. 01/01-011/2014-BSS
Sanela Pivač l.r.
Prodekanja za izobraževanje