Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

738. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2015, stran 2095.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 101/13) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 in 94/14) je Občinski svet Občine Cerkno na 3. redni dne 12. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2015
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 94/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov          |  Proračun|
|   |                       |april–junij|
|   |                       |  (v eur)|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       | 2.892.943|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          | 2.104.243|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.883.612|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.802.502|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   27.118|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   53.997|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     –5|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  220.631|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |  187.186|
|   |od premoženja                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |   1.244|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni       |   3.311|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   25.080|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   3.810|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   3.871|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     32|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |   3.839|
|   |in nematerialnega premoženja         |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |   2.769|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.769|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  782.060|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   28.088|
|   |javnofinančnih inštitucij          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  753.972|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije     |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)       | 2.439.165|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                |  700.064|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  120.338|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |   17.708|
|   |varnost                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       |  477.050|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   7.464|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   77.504|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               |  761.423|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  575.073|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   41.936|
|   |in ustanovam                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  144.414|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  975.278|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  975.278|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   2.400|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in    |   2.400|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |      |
|   |uporabniki                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.  |  453.778|
+---------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   4.860|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751   |      |
|   |+752)                    |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   4.860|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   4.860|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)              |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)            |   49.510|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga         |   49.510|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  409.128|
|   |NA RAČUNIH                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE              |  –49.510|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE              |  –453.778|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          |  125.652|
|   |DNE 31. 12. 2013               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 dalje.
Št. 410-0059/2014-3
Cerkno, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.