Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 5440-141/2014/14 Ob-1686/15 , Stran 468
Št. 5440-141/2014/14 Ob-1686/15
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015/ZIPRS1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015/DP2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Odredbe o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20, Uradni list RS, št. 90/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, in sklepa Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 12. 3. 2015, št. 3032-8/2014/18, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanja kakovostnega svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Programska osnova, ki jo opredeljuje vsebina javnega razpisa, je opredeljena v Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF in Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20): http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925. Predmet javnega razpisa je izvajanje svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih. Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje po tem javnem razpisu, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so: – zaposleni, stari 45 let in več, – brezposelni, stari 50 let in več, – mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij. Izvajalci svetovanja po tem javnem razpisu morajo: – opraviti več srečanj z udeležencem svetovanja (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), – izdelati osebni svetovalni načrt za udeleženca, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja, – ugotavljati in vrednotiti neformalno znanje, – evidentirati udeležence svetovanja v nacionalni aplikaciji, spremljati njihovo napredovanje in izdelati končno poročilo o doseženih rezultatih. Posamezen izvajalec iz velike regije mora svetovati najmanj 150 udeležencem, iz srednje najmanj 120 udeležencem in iz majhne regije najmanj 90 udeležencem. Pričakovani rezultati svetovanja na ravni udeleženca so: – vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje, – pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo, – vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja, – zaposlitev. Izvajalci svetovanja po tem javnem razpisu morajo na spletnem naslovu izvajalca objavljati informacije o poteku projekta in predstaviti rezultate. Za izvajanje svetovanja bo izbranih največ 20 prijaviteljev, tako, da bo v vsaki statistični regiji (v nadaljnjem besedilu: regija) v skladu z merili izbran najmanj en prijavitelj. Obdobje izvajanja operacije je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 10. 2015. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Prijavi se lahko pravna oseba, ki: – je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije; – je ljudska univerza, katere osnovna dejavnost je izobraževanje odraslih; – ni za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisane vsebine; – je neposredno odgovorna za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, z njenimi posli ne upravlja sodišče; – zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini; – prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, v nadaljevanju besedila: KZ-1); – se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov; – je finančno in poslovno sposobna izpeljati operacijo; – ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom. 3.2 Posebne zahteve V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljene operacije: Prijavitelj v vlogi za ta javni razpis priloži: – prijavnico; – elaborat; – finančni načrt; – parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju; – izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev; – pismo o nameri za sodelovanje z eno ljudsko univerzo v regiji, kar ne velja za prijavitelja iz majhne regije; – dve pismi o nameri za sodelovanje z organizacijami v regiji, med katerimi so lahko podjetja, zavodi, združenja, nevladne organizacije; – izjava, da bo z eno osebo za namen izvajanja operacije za vodenje in svetovanje sklenil pogodbo o zaposlitvi za najmanj naslednji delež zaposlitve za polni delovni čas: v veliki regiji 100%, v srednji regiji 80%, v majhni regiji 60%; – izjava delodajalca, da bo za namen izvajanja operacije za vodenje in svetovanje zaposlil osebo z ustreznimi delovnimi izkušnjami v svetovalni dejavnosti; – izjavo, da za izvajanje projekta ne bo uveljavljal delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela; – izjavo, da se strinja, da lahko ministrstvo, glede na vse prijave in razpoložljiva sredstva, razporedi sredstva drugače, kot je napovedal prijavitelj. Prijavitelji, ki ne bodo upoštevali navedenih zahtev, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V postopku nadaljnjega izbora bodo obravnavani prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 40 točk. Prijavitelji bodo razdeljeni v dvanajst regij glede na sedež prijavitelja. Regije so razvrščene po številu prebivalcev v tri skupine: – velike regije so: Osrednjeslovenska, Podravska, Savinjska, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija; – srednje regije so: Pomurska, Goriška, Obalno-kraška; – majhne regije so: Koroška, Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška, Zasavska. V prvi fazi izbora bo v vsaki od dvanajstih regij izbran po en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk v regiji. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod točkami 1, 3, 4, 7, 10, 11. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod točkama 4 in 10. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo prijavitelj izbran z žrebom. V prvi fazi bo izbranih največ 12 prijaviteljev. V drugi fazi bodo izbrani prijavitelji, ki bodo med preostalimi dosegli najvišje število točk, pri čemer sta v velikih in srednjih regijah v obeh fazah izbora lahko izbrana največ dva prijavitelja, iz majhne regije pa največ en prijavitelj. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število pri merilih pod točkami 1, 3, 4, 7, 10, 11. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod točkama 4 in 10. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo prijavitelj izbran z žrebom. Če se ugotovi, da ni izbranih 20 prijaviteljev in če niso razporejena vsa razpoložljiva finančna sredstva, se lahko izbere dodatne prijavitelje, ki so med preostalimi dosegli najvišje število točk in se njihov finančni načrt čim bolj približa preostanku finančnih sredstev. Izbere se prijavitelja ne glede na regijo. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 500.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja v proračunskem letu 2015: – 425.000,00 EUR s PP 140118 – Svetovanje za odrasle – EU – dodatne pravice (85,00%) in – 75.000,00 EUR s PP 140119 – Svetovanje za odrasle – slovenska udeležba – dodatne pravice (15,00%). Dinamika porabe sredstev bo opredeljena v finančnih načrtih, skladno s proračunskimi zmogljivostmi in proračunom za leto 2015. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim izvajalcem predlaga prilagoditev dinamike in višine sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo, v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Zadnji zahtevek za izplačilo v proračunskem letu mora biti izstavljen do 15. 11. tekočega leta. V skladu s sklepom vlade št. 5440-6/2014/3 od 27. 3. 2014 lahko ministrstvo do sklenitve pogodbe odstopi od sofinanciranja projekta, iz razloga, ker zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe. 6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis Javni razpis obsega naslednje dokumente: – Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 – Navodila za prijavo – Prijavnica za projekt »Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015« s prilogami: – Priloga 1: Elaborat – Priloga 2: Finančni načrt – Priloga 3: Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju – Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev, 1x – Priloga 5: Pismo o nameri za sodelovanje z ljudsko univerzo v regiji, 1x (ne velja za majhne regije) – Priloga 6: Pismo o nameri za sodelovanje z organizacijo v regiji, ki je lahko podjetje, zavod, združenje ali nevladna organizacija, 2x – Priloga 7: Izjava o vodenju, izvajanju in spremljanju projekta, 1x – Priloga 8: Izjava o strinjanju z razporeditvijo sredstev, 1x – obrazec za oddajo prijave (obrazec, nalepljen na ovojnico, ki vsebuje prijavo) – Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij ESS (PU 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) s prilogami: – Priloga 1: Obrazec o stroških dela – Priloga 2: Lista prisotnosti – Priloga 3: Poročilo o opravljenem delu – časovnica – Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil – Priloga 5: Najvišje vrednosti nekaterih upravičenih stroškov – Priloga 6: Zahtevek za izplačilo avansa – Priloga 7: Podatki o postopku oddaje javnega naročila – Priloga 8: Seznanitev posredniškega telesa o javnem naročilu – Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti – Priloga 10: Obračun pavšalnih stroškov na operaciji – Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske pogodbe, primer zahtevka za izplačilo skupaj z obračunom prevoznih stroškov – Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ter vzorec obračuna plače, primer dogovora in sklepa o delovni uspešnosti na podlagi povečanega obsega dela, primer odredbe o nadurnem delu – Priročnik za podporo procesu izvajanja razvojnih programov (MVP) v informacijskem sistemu ISARR Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila: – Obrazec 1: Prijavnica za projekt »Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015« s prilogami: – Priloga 1: Elaborat – Priloga 2: Finančni načrt – Priloga 3: Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju – Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev, 1x – Priloga 5: Pismo o nameri za sodelovanje z ljudsko univerzo v regiji, 1x (ne velja za majhne regije) – Priloga 6: Pismo o nameri za sodelovanje z organizacijo v regiji, ki je lahko podjetje, zavod, združenje ali nevladna organizacija, 2x – Priloga 7: Izjava o vodenju, izvajanju in spremljanju projekta, 1x – Priloga 8: Izjava o strinjanju z razporeditvijo sredstev, 1x – Obrazec 2: obrazec za oddajo prijave (obrazec, nalepljen na ovojnico, ki vsebuje prijavo) Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 10. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 12. 2015. Ministrstvo bo financiralo le upravičene stroške, na osnovi načrtovane dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskem letu 2015. Okvirni obseg sredstev za izvajalca v posamezni regiji je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obseg sredstev za posamezno regijo se lahko spremeni, v odvisnosti od števila izbranih izvajalcev in njihovih finančnih načrtov. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 10. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, – delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, – delo preko študentskega servisa, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala, so naslednji: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi, – delo po podjemni pogodbi, – delo preko študentskega servisa, – stroški oglaševalskih storitev, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). DDV ni upravičen strošek. Uveljavljanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ni upravičen strošek v operacijah na podlagi tega javnega razpisa. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij ESS (PU 3.1, 3.2, 4.1, 4.2), ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije. 11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 13. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih. 16. Zagotavljanje enakih možnosti Upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 23/14 in 50/14, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 18. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 19. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES Upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 21. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 4. 2015. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na »Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan za oddajo vlog. Kot pravočasne bodo štele tudi vloge, ki bodo oddane v vložišče ministrstva najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, in sicer do 12. ure. Neustrezno označene in nepravočasno oddane vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. 22. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija). Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih ministrstva. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v navodilih za prijavo. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče. 23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, pri Marjetki Martinčič, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/400-57-37 ali pišete na elektronski naslov: marjetka.martincic@gov.si, zadeva »Vprašanje za JR svetovanje za odrasle 2015«. 25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport