Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

N 170/2011 Os-1524/15 , Stran 520
N 170/2011 Os-1524/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12, Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig, 5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28, Ljubljana 8. SOL Intercontinental proizvodnaja in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, ki jih zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., 2. Giposs Gradbeno podjetje d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, ob udeležbi: 1. T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik poslovodstva Sašo Todorović in prokurist Jurij Krč, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 26. 2. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe z dne 20. 12. 1986, sklenjene med prodajalko Mirjano Kavčič in kupcema Ireno Lozinšek in Dušanom Lozinškom, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 11,82 m2, ident. št. 1740-1390-2, v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2, stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka Zdenke Jerale Štrukelj.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 2. 2015