Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

747. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma, stran 2108.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 6. marca 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Kuzma
1. člen
V 59. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 60/07) (v nadaljevanju: poslovnik), se briše celotno besedilo in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za negospodarstvo in koordinacijo aktivnosti javnega značaja,
– odbor za kmetijstvo,
– posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Kuzma«.
2. člen
V 61. členu poslovnika se v celoti črta obstoječe besedilo in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odbor za negospodarstvo in koordinacijo aktivnosti javnega značaja ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva (vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, kultura, šport, turizem itd.) in na področju koordinacije aktivnosti javnega značaja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in koordinacijo aktivnosti javnega značaja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti ter na področju koordinacije aktivnosti javnega značaja. Odbor pripravi koledar prireditev javnega značaja v občini in skrbi za koordinacijo posameznih aktivnosti javnega značaja«.
3. člen
V 62. členu poslovnika, se,
– v prvem odstavku črta besedilo »in prehrano«,
– v zadnjem odstavku črta besedilo »in prehrano«.
4. člen
V celoti se briše besedilo v 63. členu poslovnika in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Kuzma ima šest članov.
Delovno telo spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v Občini Kuzma, obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice, dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v Občini Kuzma, obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture, sodeluje z romskimi društvi in drugimi organizacijami v občini, zagotavlja pogoje za umestitev romskih naselij v prostor, za njihovo ureditev in izboljšanje bivalnih razmer in obravnava druga vprašanja s področja romske skupnosti v Občini Kuzma in širše.
Obravnavo je posebno delovno telo dolžno opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora posebno delovno telo predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Kuzma lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela«.
5. člen
V celoti se briše besedilo v 64. členu poslovnika. Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 900-0001/2015-3
Kuzma, dne 6. marca 2015
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.