Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1629/15 , Stran 503
Ob-1629/15
Svet zavoda Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. Kandidat mora za funkcijo direktorja/direktorice Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje v skladu s 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) ter druge pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –ZUJF), in sicer imeti mora: – izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; – pedagoško-andragoško izobrazbo; – strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja; – pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih. Kandidat mora k vlogi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj. Od kandidata se pričakujejo organizacijske in vodstvene sposobnosti za vodenje zavoda in aktivno znanje angleškega jezika. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2015. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi; – kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja kandidat predloži ustrezne fotokopije potrdil; – kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo; – potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku. Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljite v 15 dneh od objave na naslov: Svet zavoda Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorico«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje