Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

763. Odlok o priznanjih Občine Tržič, stran 2157.

Na podlagi 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 4. redni seji dne 5. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Tržič, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Občina Tržič podeljuje priznanja po določilih tega odloka svojim občanom, izjemoma tudi občanom drugih občin, in sicer osebam in organizacijam, ki so s svojim delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali za druge dosežke, ki so pomembni za razvoj ter ugled Občine Tržič. Priznanje se lahko podeli tudi pomembnim gostom Občine Tržič.
3. člen
Priznanja Občine Tržič so:
– naziv častnega občana Občine Tržič,
– plaketa Občine Tržič,
– diploma Občine Tržič,
– priznanje župana Občine Tržič.
Priznanja se podelijo vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni akademiji, razen če občinski svet iz utemeljenega razloga odloči drugače. Priznanja podeljuje župan ali v njegovi odsotnosti podžupan.
Priznanja iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena na podlagi predloga, ki ga oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Tržič (v nadaljevanju: komisija), s sprejemom sklepa podeli občinski svet. Priznanje iz četrte alinee istega odstavka pa s sklepom podeli župan.
Priznanja iz prvega odstavka tega člena so lahko podeljena tudi posmrtno.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
4. člen
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič sprejme Občinski svet Občine Tržič na podlagi predloga komisije. V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častnega občana podeli ter kdaj se izvrši podelitev. Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan.
5. člen
Častnemu občanu občine izkazuje občina posebno čast in pozornost tako v času življenja kot tudi ob smrti.
Pravice častnega občana:
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja občina,
– vabilo in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– obiski in čestitke ob osebnih jubilejih ter pomoč, če je ta potrebna, posebej v socialnih stiskah, zlasti pa ob bolezni,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca; če ni svojcev, občina zagotovi dostojen pogreb na stroške občine.
III. PLAKETA OBČINE TRŽIČ
6. člen
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
7. člen
Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.
8. člen
Poleg plakete se podeli dobitniku tudi listina z besedilom sklepa o podelitvi priznanja. Ob plaketi se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič in zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »plaketa«.
IV. DIPLOME OBČINE TRŽIČ
9. člen
Diplome se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
10. člen
Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
11. člen
Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpiše župan Občine Tržič, je upodobljen grb Občine Tržič. Ob diplomi se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič in zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »diploma«.
V. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE
12. člen
Za dosežene izjemne uspehe pri delu in šolanju, izjemno uspešno izvedene posamezne akcije za reševanje človeških življenj, preprečevanje premoženjske škode ter za izjemno uspešno sodelovanje v drugih humanitarnih akcijah ter delovanje na področju zaščite in reševanja podeljuje župan občine priznanje občanom ter organizacijam, skupnostim in društvom s sedežem v občini.
Župan lahko posameznikom podeli priznanje župana tudi z nazivom ambasador občine.
13. člen
Priznanje župana občine ima obliko listine z besedilom sklepa o podelitvi. Ob priznanju župana se dodeli tudi značka v obliki ščita, ki vsebuje grb Občine Tržič in zgornji strani napis Občina Tržič, na spodnji strani pa »priznanje župana«.
Priznanje ambasador občine ima obliko steklene plakete in listine z besedilom sklepa o podelitvi.
14. člen
Priznanje podeljuje župan na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.
Vsako leto se lahko podeli največ deset priznanj župana občine.
VI. POSTOPEK IZBORA DOBITNIKOV PRIZNANJ
15. člen
Predlogi iz prejšnjega člena tega odloka se zberejo na podlagi javnega poziva, ki ga objavi komisija enkrat letno, in sicer najmanj 90 dni pred dnevom izročitve priznanja.
Rok za predložitev predlogov je 30 dni.
V pozivu se objavi:
– kriteriji za podelitev,
– vrste podatkov, ki jih mora vsebovati predlog,
– navedbo prilog, ki jo je treba priložiti k predlogu,
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge,
– rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
Poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Tržič se objavi na krajevno običajen način in na spletnem portalu Občine Tržič.
16. člen
Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov,
– podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je predlagatelj pravna oseba še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– obširnejša obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev pomembnih za podelitev priznanja.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.
Kolikor k predlogu ni priloženo soglasje kandidata, komisija pozove predlaganega prejemnika, da poda soglasje k predlogu ter v primeru, da je le-ta fizična oseba, tudi ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Kolikor zahtevana soglasja niso podana, je predlog izločen iz nadaljnje obravnave.
17. člen
Komisija mora o predlogih za priznanja odločati najkasneje v roku 15. dni od zaključka roka razpisa.
Komisija pri oblikovanju predlogov občinskemu svetu navede razloge za podelitev priznanja. Iz navedbe mora biti jasno razvidno, za katero zasluge gre, dosežek, delo ali rezultat in za katero področje se priznanje dodeljuje.
Predlogov za priznanja, ki jih komisija ni sprejela, ni potrebno posebej utemeljevati.
18. člen
Odločitev o predlogu sprejme komisija na svoji seji z večino glasov prisotnih članov komisije. Član komisije ne more podati ločenega mnenja k posameznemu predlogu za podelitev priznanja Občine Tržič.
Komisija svoje predloge posreduje občinskemu svetu, ki o podelitvi priznanj odloči s sklepom.
19. člen
Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.
20. člen
Podatki o prejemnikih in vrsti podeljenega priznanja se objavijo na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Tržič.
VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE
21. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj uradno evidenco.
O podeljevanju priznanj po tem odloku se za vsako podeljeno priznanje vodi evidenca, v katero se vpiše:
– vrsta priznanja,
– datum in kraj podelitve priznanja,
– za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče (če je nagrajena skupina občanov se napišejo podatki za vsakega občana posebej),
– za gospodarske in druge subjekte: naziv, sedež ter glavna dejavnost subjekta,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, in kdo je odločal o podelitvi,
– kdo je predlagatelj podelitve priznanja.
Občinska uprava Občine Tržič opravlja organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj Občine Tržič ter skrbi za izdelavo listin in plaket ter za vodenje evidenc po tem odloku.
Evidenca se vodi tudi v elektronski obliki na način, ki omogoča razvrščanje prejemnikov glede na vrsto priznanja ali glede na podatke o prejemniku priznanj in se objavi na spletni strani Občine Tržič.
22. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in je dostopno v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Odloki o podelitvi naziva častni občan se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. ODVZEM PRIZNANJA
23. člen
Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja izve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.
Priznanje se odvzame tudi, če se prejemnik priznanja odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali prejem priznanja zavrne. Kolikor prejemnik občinskega priznanja le-tega ne želi prevzeti oziroma ga prejemnik oziroma njegov zastopnik ne prevzame v roku enega leta, od dneva, ko naj bi mu bilo priznanje svečano podeljeno, se sklep o prejemu občinskega priznanja razveljavi, prejemnika pa se briše iz evidence prejemnikov občinskih priznanj
O odvzemu priznanja odloča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju komisije.
Odvzem priznanj ni časovno omejen.
24. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotovijo v proračunu občine za vsako leto posebej.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 85/97).
Št. 007-0002/2015-21
Tržič, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.