Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 430-14/2015-01 Ob-1651/15 , Stran 475
Št. 430-14/2015-01 Ob-1651/15
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1 Parc. št. 1122/13, v izmeri 270 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 14.493,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom. Zaporedna št. 2 Parc. št. 1122/18, v izmeri 238 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 12.775,84 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 1122/19, v izmeri 161 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 8.642,48 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1122/15, v izmeri 18 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 966,24 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 1122/16, v izmeri 107 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 5.743,76 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1122/14, v izmeri 135 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 7.246,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 1122/20, v izmeri 243 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 13.044,24 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom. Zaporedna št. 8 Parc. št. 1122/21, v izmeri 121 m2, k.o. 992 – Polzela, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 6.495,28 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom. Zaporedna št. 9 Parc. št. 3/2, v izmeri 275 m2, k.o. 586 – Podigrac, osnovna namenska raba: zazidano stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena zemljišča znaša 7.716,50 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 299,80 EUR (z vključenim 22% DDV), strošek parcelacije pa znaša 631,88 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 8195/1, v izmeri 1515 m2, k.o. 2207 – Bovec, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 55.449,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 468,52 EUR (z vključenim 22% DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom. Zaporedna št. 11 Parc. št. 1788/2, v izmeri 2579 m2, k.o. 1992 – Horjul, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 194.603,61 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 347,70 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 1235/1, v izmeri 2184 m2, parc. št. 1236/1, v izmeri 2539 m2 in parc. št. 1237/1, v izmeri 1417 m2, k.o. 152 – Nedelica, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za zemljišča znaša 59.776,59 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 347,70 EUR (z vključenim 22% DDV). V naravi zemljišča predstavljajo nogometno igrišče. Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 13 Parc. št. 183/28, v izmeri 524 m2, k.o. 2512 – Šembije, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 12.785,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 390,40 EUR (z vključenim 22% DDV). Na zemljišču stoji objekt, ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Zaporedna št. 14 Parc. št. 1400/3, v izmeri 2532 m2, k.o. 137 – Odranci, osnovna namenska raba: območje proizvodnje dejavnosti (namenjena proizvodnim in obrtnim dejavnostim ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim)-P, izklicna cena zemljišča znaša 92.671,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 623,10 EUR (z vključenim 22% DDV). Zaporedna št. 15 Parc. št. 378/37, v izmeri 150 m2, k.o. 1616 – Velike Poljane, do deleža 4/15, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 1.464,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 348,59 EUR (z vključenim 22% DDV). Na zemljišču stoji objekt, ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Zaporedna št. 16 Parc. št. 461/8, v izmeri 223 m2, k.o. 801 – Brezno, osnovna namenska raba: zazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 5.441,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 308,62 EUR (z vključenim 22% DDV). Na zemljišču stojita dva objekta, ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 3. 4. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-14/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino s parc. št. 378/37, k.o. 1616 – Velike Poljane pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, strošek parcelacij, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini s parc. št. 1788/2, k.o. 1992 – Horjul Občina Horjul in nepremičninah s parc. št. 1235/1, parc. št. 1236/1 in parc. št. 1237/1, vse k.o. 152 – Nedelica Občina Turnišče uveljavljata predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v 15 dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 378/37, k.o. 1616 – Velike Poljane uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bodo kupili. Če solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo Sklad s solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 8. 4. 2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije