Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

743. Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica, stran 2103.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 5. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence podeljenih priznanj Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: priznanja) za posameznike, podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti za posebne uspehe na raznih področjih družbenega in gospodarskega življenja ter dela za Občino Ilirska Bistrica.
2. člen
Priznanja Občine Ilirska Bistrica so najvišja priznanja občine in se podeljujejo za posebne uspehe na družbenem in gospodarskem področju za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: komisija).
O podelitvi spominskih plaket lahko med letom odloča tudi župan.
4. člen
Sredstva za materialne stroške izdelave in podelitve priznanja se zagotovijo v občinskem proračunu.
5. člen
Priznanja se podeljujejo ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica, določenim s statutarnim sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Spominske plakete lahko v skladu z drugim odstavkom 3. člena med letom podeljuje župan ob posebnih priložnostih in pomembnejših jubilejnih dogodkih.
II. VRSTE PRIZNANJ
6. člen
Priznanja Občine Ilirska Bistrica so:
1. naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica
2. plakete Občine Ilirska Bistrica, in sicer:
a) plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti
b) plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva
c) plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje kulture
d) plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje šport
3. spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica.
1. Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica
7. člen
Naziv častnega občana Občine Ilirska Bistrica se podeli posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe in zasluge na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem ter raznih drugih področjih človekove ustvarjalnosti in so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine.
8. člen
Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica se podeli s posebno listno na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ob občinskem prazniku, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Ilirska Bistrica.
Naziv častni občan se lahko podeljuje tudi posthumno.
9. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame, če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.
2. Plakete Občine Ilirska Bistrica
10. člen
Plakete Občine Ilirska Bistrica iz 2.točke 6. člena so najvišja priznanja Občine Ilirska Bistrica in se podeljujejo zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene izjemne uspehe in dosežke na področjih gospodarskega in družbenega življenja ter dela, kulture, športa, za večletno delo na področjih, na katerih so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, ali kot spodbudo pri prizadevanjih za doseganje uspehov in rezultatov, ki imajo velik pomen za občino.
Plakete Občine Ilirska Bistrica za posamezno področje se podeljuje na podlagi kriterijev iz 30. člena tega odloka.
3. Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica
11. člen
Spominska plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših jubilejih.
III. ŠTEVILO IN OBLIKA PRIZNANJ
12. člen
Vsako leto se podeli največ po eno plaketo Občine Ilirska Bistrica za posamezno področje iz 2. točke 6. člena in potrebno število ostalih priznanj.
Za obliko priznanj se uporabljajo veljavni občinski predpisi in priročnik o celostni grafični podobi.
13. člen
Naziv častni občan se lahko podeli posamezniku enkrat, plakete Občine Ilirska Bistrica pa se za različne dosežke lahko podeli večkrat.
14. člen
Plakete Občine Ilirska Bistrica so reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica, z napisom »Plaketa Občine Ilirska Bistrica«, in navedbo področja, za katerega se podeljujejo, in se podeljujejo z izročitvijo listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete Občine Ilirska Bistrica. Iz listine je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.
15. člen
Naziv častni občan se podeli s posebno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan.
16. člen
Spominske plakete so reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica z napisom »Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica« in se podeljuje ob posebnih priložnostih ali pomembnejših jubilejih z izročitvijo listine.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS IN PODELITEV PRIZNANJ
17. člen
Priznanja Občine Ilirska Bistrica, razen spominskih plaket iz pristojnosti župana, se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija do 31. marca tekočega leta, v katerem se priznanja podeljujejo.
Z razpisom se objavi:
– naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanj (komu se lahko podeli priznanja),
– kdo je lahko predlagatelj in obvezne sestavine predloga, za katero priznanje se daje pobudo,
– rok do katerega morajo biti vloge za priznanje predložene,
– naslov, na katerega je treba vloge za priznanje poslati.
Vloge morejo biti poslane v zaprti ovojnici, ki mora biti označena z napisom: »Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica«.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Rok ne sme biti krajši od 30 dni.
18. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko občani, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva, združenja, organizacije in skupnosti.
19. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanje, odloča komisija na seji. Komisija izdela končni predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje v odločanje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen. Ob podelitvi se izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.
20. člen
Za delo komisije glede sklica, sklepčnosti, odločanja, vodenja zapisnika se uporabljajo določbe Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, Uradni objave glasila Snežnik, št. 5/99), ki urejajo delo delovnih teles občinskega sveta in nadalje določbe tega odloka.
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanje ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik. Komisija lahko odloči, da se o vsakemu predlogu glasuje tajno.
Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glasovalni lističi na katerih so navedeni predlagani kandidati, po področjih, za katere se priznanje podeljuje.
21. člen
Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komisija. Komisija ugotavlja, ali so bili predlogi poslani v roku ter ali so pravilno pripravljeni in označeni.
22. člen
O odpiranju predlogov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive in naslove pobudnikov,
– vrstni red odpiranja pobud,
– seznam pravočasno poslanih pobud,
– ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih pobudnikov, ki niso dostavili popolnih pobud.
23. člen
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud obvesti pobudnika.
24. člen
Komisija preuči pobude za priznanja, preveri navedbe v utemeljitvah in lahko zahteva od pobudnikov dopolnitev pobude in dodatne podatke. Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje, tako da na sejo povabi strokovnjake s posameznih področij, za katere se podeljujejo priznanja Občine Ilirska Bistrica.
25. člen
Komisija na podlagi strokovnih ocen, ocen pobudnikov ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priznanj.
Tako pripravljen predlog komisija posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica v skladu z 19. členom tega odloka.
26. člen
Predsednik oziroma člani komisije ne morejo biti pobudniki, niti predlagani za priznanja.
27. člen
Priznanja Občine Ilirska Bistrica podeljuje župan.
28. člen
Ne glede na določbe tega poglavja spominske plakete iz pristojnosti župana podeljuje župan ob posebnih priložnostih in pomembnejših jubilejnih dogodkih na lastno pobudo ali na pobudo predlagateljev iz 18. člena ob upoštevanju kriterijev iz 11. člena.
V. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ
29. člen
Predlog za podelitev naziva častni občan se pripravi v skladu s 7. členom tega odloka.
30. člen
Plakete Občine Ilirska Bistrica, ki so določene v 10. členu tega odloka, se podeljuje za življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
Nadalje se plakete Občine Ilirska Bistrica podeljujejo tudi za najmanj deset let dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega strokovnega področja; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na nove trge in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike ter športa; za raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti ali imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
31. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj in obrazložitve na plaketah ter njihovo evidenco opravlja občinska uprava.
32. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko, po času, ko so bila podeljena.
Evidenca vsebuje zaporedno številko, ime in priimek ter osebne podatke o prejemniku, datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno, številko sklepa o podelitvi, datum izročitve, številko listine s katero je bilo priznanje podeljeno (in fotokopijo listine).
33. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi. Sklepi o dodelitvi priznanj se objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na uradni spletni strani občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Priznanja Občine Ilirska Bistrica, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/2000).
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012
Ilirska Bistrica, dne 5. marca 2015
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.