Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 35203/1/2015 Ob-1631/15 , Stran 510
Št. 35203/1/2015 Ob-1631/15
Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za potrebe Občine Prebold v letu 2015 (sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 5. 2. 2015) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel. 03/703-64-00, faks 03/703-64-05, e-pošta: obcina@obcinaprebold.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: 1. Stanovanje št. 60, v izmeri 52,66 m², v 8. nadstropju stanovanjskega bloka Čopova 25, 3000 Celje, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 707/1, k.o. Celje, z izhodiščno ceno 45.100,00 €. V ceno ni vštet 2% davek, ki se prišteje k prodajni ceni (ocenjena vrednost znaša 46.002,00 €) in ga plača kupec. III. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 € na transakcijski račun Občine Prebold, št. 01374-0100004665, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (obrazec št. 1); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (obrazec št. 3); – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID štev. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje (obrazec št. 2). 5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane. 7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 15 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavine pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi zato navedla razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 14. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. 17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Odpiranje ponudb bo 23. aprila 2015 ob 10. uri. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 4. Občina Prebold lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. V. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški sklenitve pogodbe, davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo kupca nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Prebold. VI. Rok za predložitev ponudbe: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 22. aprila do 12. ure. VII. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel. 03/703-64-07. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Prebold: http://www.obcinaprebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Prebold.
Občina Prebold