Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

675. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

676. Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji
707. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Odloki

677. Odlok o razglasitvi Narodnega doma v Novem mestu za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

678. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

MINISTRSTVA

679. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi
680. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

681. Spremembe in dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

OBČINE

Cirkulane

682. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3)

Črnomelj

683. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

Idrija

684. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP
685. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
687. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija

Lendava

688. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014
689. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2015

Novo mesto

690. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto

Piran

691. Odlok o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij v Občini Piran
692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran
693. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran
694. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Postojna

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna

Straža

705. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2

Šentjur

706. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3

Trebnje

696. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar«

Zagorje ob Savi

697. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)
698. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
699. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
700. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
701. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
702. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
703. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
704. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti
AAA Zlata odličnost