Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

675. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

676. Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji
707. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Odloki

677. Odlok o razglasitvi Narodnega doma v Novem mestu za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

678. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

MINISTRSTVA

679. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi
680. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

681. Spremembe in dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi

OBČINE

Cirkulane

682. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Cirkulane v volilni enoti 3 (VE3)

Črnomelj

683. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

Idrija

684. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu I2 – Rotomatika v Spodnji Idriji – enota urejanja EUP SI_2/4_IP
685. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
686. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
687. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija

Lendava

688. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014
689. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2015

Novo mesto

690. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto

Piran

691. Odlok o vzpostavitvi in vodenju registra kmetij v Občini Piran
692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran
693. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran
694. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Postojna

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Postojna

Straža

705. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2

Šentjur

706. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ŠE103/3

Trebnje

696. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar«

Zagorje ob Savi

697. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)
698. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
699. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
700. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
701. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
702. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
703. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
704. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti