Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

688. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014, stran 1890.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 ter 101/13) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Lendava za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 03504-0003/2015
Lendava, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.