Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

620. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B)
621. Zakon o spremembi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-D)
622. Zakon o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C)
623. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M)
624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)
625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F)

Odloki

626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1H)
627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-F)
628. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-A)

Drugi akti

629. Razpis volitev članov Sodnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

630. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
631. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa

MINISTRSTVA

632. Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije
633. Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev

SODNI SVET

636. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Idriji
637. Razpis volitev članov Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

638. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

639. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete
640. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za trajnostni turizem ERUDIO
641. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Ankaran

642. Statut Občine Ankaran
643. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran

Brežice

644. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni, splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Brežice
645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
647. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša

Dobrova-Polhov Gradec

648. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015

Idrija

649. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2016

Kuzma

650. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2014
651. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2015

Ljubljana

652. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za intermodalni logistični center (RRT – ILC) Ljubljana
672. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Miren-Kostanjevica

653. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 657/3 k.o. 2325 – MIREN
654. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 409/2 in 422/0 obe k. o. 2327 – GABRJE OB VIPAVI

Rogaška Slatina

655. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015
656. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina
657. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina
658. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2015
659. Sklep o ukinitvi javnega dobra
660. Sklep o ukinitvi javnega dobra
661. Sklep o ukinitvi javnega dobra
662. Sklep o ukinitvi javnega dobra
663. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sežana

664. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2015

Sveti Jurij ob Ščavnici

665. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
666. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Tišina

667. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Trebnje

668. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
669. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje
670. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Trebnje
673. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«

Vipava

671. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2014

POPRAVKI

674. Popravek Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kranjska Gora

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost