Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

656. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina, stran 1854.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu organ, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet), ki deluje kot posvetovalno telo župana.
Z odlokom se določajo naloge ter sestava sveta.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. To so predvsem predstavniki:
– vzgojno izobraževalnih organizacij
– medobčinskega inšpektorata in redarstva
– policije
– občinske uprave
– šol vožnje
– upravljavcev cest in drugih izvajalcev
– strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.
3. člen
Svet ima predsednika in 6 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
4. člen
Predsednika in člane sveta za preventivo imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij iz drugega člena.
Podpredsednika izvoli svet za preventivo izmed svojih članov na konstitutivni seji. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja občinska uprava.
5. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
6. člen
Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
7. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove pristojnosti določi svet za preventivo s sklepom o ustanovitvi.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Rogaška Slatina ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001/2015-3
Rogaška Slatina, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost