Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

545. Sklep o prenehanju mandata poslanca
546. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
547. Sklep o razrešitvi namestnika člana Državne volilne komisije
548. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
549. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2015

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

550. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Pireju
551. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Pireju
552. Sklep o seznanitvi z zaprtjem Konzulata Republike Makedonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju
553. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije na Ohridu, v Republiki Makedoniji
554. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije na Ohridu, v Republiki Makedoniji
555. Sklep o spremembi Sklepa o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bitoli v Generalni konzulat Republike Slovenije v Bitoli

MINISTRSTVA

556. Odločba o soglasju k prenehanju sklepa ustanove Ustanova humanitarna fundacija ADSUM
557. Odločba o soglasju k prenehanju sklepa ustanove Ustanova humanitarna fundacija ADAMO
558. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

559. Odločba o ugotovitvi, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v neskladju z Ustavo
560. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

561. Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
562. Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

OBČINE

Borovnica

563. Sklep o pričetku priprave sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

Braslovče

564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej)

Brezovica

605. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
606. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Celje

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni center »STC vzhod«
608. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
609. Sklep št. 1/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Črenšovci

565. Sklep o financiranju političnih strank

Idrija

610. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2015

Kobarid

611. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
612. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Kobarid

Kočevje

566. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Kranj

567. Priporočilo o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov

Kuzma

568. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma

Ljubljana

569. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 370 P+R Polje

Ljubno

570. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Medvode

613. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mežica

571. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2015
572. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije

Mislinja

573. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Mislinja

Mokronog-Trebelno

614. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina

Novo mesto

615. Obvezna razlaga prvega odstavka 44. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Slovenj Gradec

574. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu- II. faza

Slovenska Bistrica

575. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
576. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica
577. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

578. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvoznico od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica
579. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
580. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenske Konjice
581. Sklep o ukinitvi javnega dobra
582. Sklep o ukinitvi javnega dobra
583. Sklep o ukinitvi javnega dobra
584. Sklep o ukinitvi javnega dobra
585. Sklep o ukinitvi javnega dobra
586. Sklep o ukinitvi javnega dobra
587. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sodražica

588. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015
589. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
590. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica
591. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
592. Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
593. Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica

Šalovci

594. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci
595. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
596. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Šempeter-Vrtojba

597. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Šentrupert

598. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina

Zagorje ob Savi

599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

Žalec

600. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2015
601. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2016
602. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
604. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

617. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
618. Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi

PREKLICI

619. Preklic Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti