Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

605. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna, stran 1737.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.) in 57/12 - ZPNačrt-B) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 2. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13)
1.
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13).
2.
V postopku se bo spreminjal in dopolnjeval Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13) v besedilnem delu.
3.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13) je drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.) in 57/12 - ZPNačrt-B).
4.
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13) se nanašajo na posamezna območja urejanja v planski celoti V 24.
5.
Roki (skrajšan postopek) za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
+-------------------------------------+------------------------+
|Dejanje               |Rok           |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|1   |začetek - sklep o pripravi  |Marec 2015       |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|3   |priprava osnutka odloka   |Marec 2015       |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|4   |smernice           |Marec 2015       |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|5   |priprava dopolnjenega osnutka|Marec/April 2015    |
|    |odloka            |            |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|6   |sodelovanje javnosti - javna |April 2015       |
|    |razgrnitev          |            |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|7   |priprava predloga odloka   |April 2015       |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|8   |potrditev predloga - mnenja |April/Maj 2015     |
+-------+-----------------------------+------------------------+
|9   |sprejem odloka na občinskem |Maj 2015        |
|    |svetu            |            |
+-------+-----------------------------+------------------------+
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter mnenja k predlogu, so:
+-------+-------------------------------------------+
|    |Nosilec urejanja prostora         |
+-------+-------------------------------------------+
|A.   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje    |
|    |Direktorat za kmetijstvo, Dunajska c. 22, |
|    |Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------+
|B.   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje    |
|    |Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, Ljubljana |
+-------+-------------------------------------------+
|C.   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje    |
|    |Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in    |
|    |ribištvo,                 |
|    |Dunajska c. 22, Ljubljana         |
+-------+-------------------------------------------+
|D.   |Zavod za gozdove Slovenije         |
|    |Večna pot 2, Ljubljana           |
+-------+-------------------------------------------+
|E.   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  |
|    |Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, |
|    |Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------+
|F.   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  |
|    |Direktorat za infrastrukturo, Langusova  |
|    |ulica 4, Ljubljana             |
+-------+-------------------------------------------+
|G.   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  |
|    |Direktorat za promet, Langusova ulica 4,  |
|    |Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------+
|H.   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  |
|    |Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19,   |
|    |Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------+
|I.   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje    |
|    |Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,     |
|    |Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------+
|J.   |Ministrstvo kulturo            |
|    |Direktorat za kulturno dediščino,     |
|    |Maistrova 10, Ljubljana          |
+-------+-------------------------------------------+
|K.   |Zavod RS za varstvo narave         |
|    |Tobačna ulica 5, Ljubljana         |
+-------+-------------------------------------------+
|L.   |Ministrstvo za obrambo           |
|    |Uprava RS za zaščito in reševanje,     |
|    |Vojkova c. 61, Ljubljana          |
+-------+-------------------------------------------+
|M.   |Energetika Ljubljana d.o.o.        |
|    |Verovškova ulica 70, Ljubljana       |
+-------+-------------------------------------------+
|N.   |Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica  |
|    |Slovenska 58, Ljubljana          |
+-------+-------------------------------------------+
|O.   |JP VO-KA d.o.o.              |
|    |Vodovodna c. 90, Ljubljana         |
+-------+-------------------------------------------+
|P.   |JKP Brezovica d.o.o.,           |
|    |Kamnik pod Krimom 6, Preserje       |
+-------+-------------------------------------------+
|R.   |Občina Brezovica,             |
|    |Tržaška cesta 390, Brezovica        |
+-------+-------------------------------------------+
|    |Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor  |
|    |bi se v postopku priprave ugotovilo, da je |
|    |potrebno vključiti tudi druge nosilce   |
|    |urejanja prostora, ki niso našteti v prvem |
|    |odstavku tega člena, se njihove smernice  |
|    |pridobijo v postopku.           |
+-------+-------------------------------------------+
7.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 - popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11, 36/12, 35/13) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 350-42/2015
Brezovica, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti