Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

612. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Kobarid, stran 1744.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. seji dne 26. februarja 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinski svet) o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo, neposredno povezano z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta, zagotavlja Občina Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(2) Svetnik občinskega sveta (v nadaljevanju: svetnik) je lahko v okviru iste proračunske postavke financiran samo iz enega konta.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Svetniška skupina, v smislu določb tega pravilnika, je skupina dveh ali več svetnikov občinskega sveta, izvoljenih z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, ki ima svojega vodjo.
(2) Če svetniške skupine niso oblikovane, se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na svetniške skupine, smiselno uporabljajo za skupine svetnikov občinskega sveta, izvoljene z istoimenske liste.
(3) Svetnik občinskega sveta (v nadaljevanju: svetnik) je lahko član le ene svetniške skupine.
(4) Samostojni svetnik je svetnik, ki ni član nobene svetniške skupine oziroma skupine, izvoljene z istoimenske liste.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z nalogami občinskega sveta.
4. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo.
II. FINANČNA SREDSTVA
5. člen
(1) Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto s posebnim sklepom.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih mesecev.
(3) V primeru iz drugega odstavka 2. člena so skupine svetnikov, izvoljene z istoimenske liste, upravičene do sredstev iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih liste dobile na volitvah. Sredstva jim pripadajo mesečno po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih mesecev.
(4) Pravica do uporabe finančnih sredstev zagotovljenih s proračunom v posameznem letu preneha s potekom proračunskega leta, pri čemer se morebitnih neporabljenih sredstev ne prenaša v proračun naslednjega leta.
(5) Pravica do pridobitve finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
6. člen
(1) V primeru izstopa člana iz svetniške skupine svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.
(2) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
(3) Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
7. člen
(1) Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pooblaščena oseba občinske uprave za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno.
(2) Pooblaščena oseba občinske uprave je dolžna vodji svetniške skupine oziroma samostojnemu svetniku omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika in mu posredovati zahtevane podatke.
8. člen
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
- nakup pisarniškega materiala,
- nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (pisarniške, računalniške in programske opreme, mobilnega telefona ipd.),
- plačilo potnih stroškov,
- plačilo poštnih, telefonskih in internetnih stroškov,
- plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
- plačilo tiska,
- plačilo obvestil o delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
- plačilo strokovne literature,
- plačilo stroškov izobraževanja,
- plačilo stroškov strokovne pomoči,
- plačilo najemnin in stroškov povezanih z uporabo prostorov,
- plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja ipd.).
(2) Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter javnem naročanju.
(3) Finančna sredstva se odobri in izplača največ do višine, ki svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku na podlagi tega pravilnika pripada, višji znesek zahtevka pa poravna sam upravičenec.
(4) Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan z izdajo naročilnice. Župan lahko za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev pooblasti drugo osebo občinske uprave.
(5) Račun, ki mora biti izdan na ime občine s pripisom imena svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, mora svetniška skupina oziroma samostojni svetnik dostaviti občini.
9. člen
(1) Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.
(3) Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pooblaščena oseba občinske uprave in Nadzorni odbor občine.
10. člen
(1) Sestavni del zaključnega računa proračuna za posamezno leto je tudi pisno poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.
(2) Svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku, ki ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se financiranje na podlagi tega pravilnika začasno ustavi, finančna sredstva pa lahko ponovno koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
III. OSNOVNA SREDSTVA
11. člen
(1) Osnovna sredstva, nabavljena v skladu s tem pravilnikom, so last občine. Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko tako nabavljena osnovna sredstva uporabljajo v času trajanja mandata občinskega sveta in so jih dolžni po poteku mandata vrniti občini.
(2) Pooblaščena oseba občinske uprave vodi evidenco osnovnih sredstev, nabavljenih v skladu s tem pravilnikom, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna številka, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva.
(3) Svetniške skupine in samostojni svetniki morajo z osnovnimi sredstvi ravnati kot dober gospodar in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva ter sami krijejo stroške popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarne uporabe.
(4) Svetniške skupine in samostojni svetniki morajo inventurni komisiji občine omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/15
Kobarid, dne 26. februarja 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti