Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1508/15 , Stran 359
Ob-1508/15
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 21. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2015 Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 10. 2. 2015, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. 2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2; stanovanje s kletnimi prostori na Tišini št. 4a, ID 178. Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča. Zemljišče in stanovanje sta v celoti v lasti občine ter bremen prosta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče: – za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 01 m2; je izklicna cena 11.214,00 €, – za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 178, k.o. Tišina, stanovanje-14, v izmeri 48,53 m2, drvarnica-8 11,00 m2, klet-9 13,65 m2; je izklicna cena 25.536,00 €. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 1. 4. 2015, z začetkom ob 15.30. 7. Višina varščine: dražitelj mora najkasneje do 30. 3. 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil. Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelne št. zemljišča oziroma stanovanja. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin javne dražbe je možen do ponedeljka, 30. 3. 2015 po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si. 9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelj mora najpozneje do torka, 31. 3. 2015, do 14. ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – matično, davčno in telefonsko številko, – dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta, – dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti: – fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo. Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Tišina

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti